Kursa kods Ķīmi1001

Kredītpunkti 2

Ķīmija

Zinātnes nozareĶīmija

Zinātnes apakšnozareNeorganiskā ķīmija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2011

Atbildīgā struktūrvienībaĶīmijas katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Māra Dūma

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Šajā studiju kursā studenti apgūst Ķīmijas pamatlikumus, metālu fizikālās un ķīmiskās īpašības, vielas uzbūvi;šķīdumu koligatīvās īpašības; ķīmisko kinētiku un ķīmisko līdzsvaru. Elektroķīmiskā nodaļa aptver elektrodu potenciālu teoriju, galvaniskos elementus, elektrolīzi un tās pielietošanu, elektroķīmisko koroziju un aizsardzības veidus pret to. Vieglo, smago konstrukciju metāli.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un kritiska izpratne par vieglo un smago konstrukciju metālu ķīmiskajām īpašībām, šķīdumu koligatīvajām īpašībām; procesiem, kas notiek galvaniskajos elementos, elektrolīzeros, kā arī par elektroķīmisko koroziju un aizsardzību pret to. (4 kontroldarbi un 4 kolokviji).
Prasmes analizēt, salīdzināt un izvērtēt metālu un to sakausējumu izturību un reaģētspēju dažādos apstākļos, izskaidrot dažādu faktoru ietekmi uz ķīmisko reakciju ātrumu; izvērtēt dažādu galvanisko elementu iespējas un rast radošus risinājumus korozijas novēršanai dotajos apstākļos. -3 laboratorijas darbi.
Kompetence objektīvi izvērtēt jaunu informāciju, spēja patstāvīgi iegūt un analizēt informāciju, kā arī to izmantot, risinot ar ķīmiju saistītus jautājumus un problēmas praktiskā darbi – 3 laboratorijas darbu protokoli, 8 patstāvīgā darba uzdevumi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ķīmijas priekšmets. Atoma uzbūve. Neorganisko savienojumu klasifikācija.
2 Periodiskais likums un periodiskā sistēma. Neorganisko savienojumu klasifikācija. 1. patstāvīgais darbs
3 Ķīmiskā saite. 1.laboratorijas darbs. 2. patstāvīgais darbs
4 Ķīmiskā kinētika. 1.kontroldarbs. 1.kolokvijs
5 Ķīmiskais līdzsvars. Metālu reakcijas ar skābēm.
6 Metāli, to vispārīgs raksturojums. Oksidēšanās-reducēšanās reakcijas. 3.patstāvīgais darbs.
7 Šķīdumi, to īpašības. 2.laboratorijas darbs. 4.patstāvīgais darbs.
8 Dispersās sitēmas, to iedalījums. 2.kontroldarbs. 2.kolokvijs.
9 Šķīdumu koligatīvās īpašības.Reakcijas ātrums. 5.patstāvīgais darbs.
10 Elektroķīmija. Elektrodi, to iedalījums. 3.laboratorijas darbs.6.patstāvīgais darbs.
11 Elektrolīze. 3.kontroldarbs. 3.kolokvijs.
12 Elektrolīze, tās praktiskā pielietošana. 7.patstāvīgais darbs
13 Korozija, tās veidi. Ķīmiskā korozija. 8.patstāvīgais darbs.
14 Elektroķīmiskā korozija. 4.kontroldarbs. 4.kolokvijs.
15 Aizsardzība pret koroziju.
16 Metālu sakausējumi, to iedalījums, īpašības un pielietojums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes veids - eksāmens 1.semestrī. Ja semestra laikā nostrādāti un ieskaitīti 3 laboratorijas darbi, ieskaitīti 8 patstāvīgie darbi, sekmīgi uzrakstīti 4 kontroldarbi un 4 kolokviji, kuru vidējā atzīme ir 5 balles un augstāka, tad studentam ir iespējas saņemt akumulējošo eksāmena vērtējumu. Ja studentu vērtējums neapmierina, tad ir iespēja kārtot rakstisku eksāmenu. Eksāmens obligāti jākārto, ja vidējā atzīme ir zemāka par 5 ballēm.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās kontroldarbiem, pildot patstāvīgā darba uzdevumus, laboratorijas darbu protokolu noformēšana, laboratorijas darbos iegūto rezultātu apstrāde.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa kopējo vērtējumu veido uzrakstīto kontroldarbu un laboratorijas darbu protokolu vērtējumi, kā arī patstāvīgo darbu izpilde. Katra no iepriekšminētajām kursa aktivitātēm veido noteiktu procentu daļu no kopējās atzīmes:
• Kontroldarbi 30%
• kolokviji 40% ;
• laboratorijas darbu protokoli 20%;
• patstāvīgie darbi 10%
Studentam par katru kursa aktivitāti ir jāiegūst sekmīgs vērtējums (vismaz 4 balles). Kursa gala vērtējums tiek izlikts, ja izpildīti visi iepriekšminētie nosacījumi.

Pamatliteratūra

1. Brown T.L., Le May Jr.H.E., Bursten B.E. Chemistry. The Central Science. 10tf ed. Upper Saddle River: Pearson Education, Inc., 2006. 880 p.
2. Brunere V., Kamzola L. u.c. Ķīmija augstskolu inženiertehniskajām specialitātēm. Rīga: Zvaigzne, 1980. 388 lpp.
3. Dūma M., Bluka A. Ķīmija. Metodiskie norādījumi un laboratorijas darbu apraksti Tehniskās fakultātes studentiem. Jelgava: LLU, 2008. 24 lpp.
4. Constable E.C., Housecroft C.E. Chemistry. 3rd edition. Harlow etc.:Pearson Prentice Hall, 2006. 1285 p.

Papildliteratūra

1. Čakste I. Vispārīgā ķīmija. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 66 lpp.
2. Kamzola L., Brunere V., Blūms A. Ķīmijas uzdevumi augstskolu inženiertehniskajām specialitātēm. Rīga: Zvaigzne, 1988.. 209 lpp.
3. Rauhvargers A. Vispārīgā ķīmija: eksperimentāla mācību grāmata. Rīga: Zinātne, 1996. 383 lpp.

Piezīmes

Obligātais kurss akadēmiskajai bakalaura studiju programmai "Lauksaimniecības inženierzinātne", profesionālā bakalaura studiju programmai "Mašīnu projektēšana un ražošana", profesionālā bakalaura studiju programmai "Lietišķā enerģētika”