Kursa kods JurZP009

Kredītpunkti 3

Nekustamā īpašuma pārvaldība

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Kopējais stundu skaits kursā120

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums16.01.2013

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātāji

author prof.

Vivita Puķīte

Dr. oec.

author prof. (Emeritus)

Velta Paršova

Dr. oec.

author vieslekt.

Aina Palabinska

Mg. oec.

Kursa anotācija

Profesionālās prakses ietvaros paredz iepazīšanos ar administratīvajiem, organizatoriskajiem un tehnoloģiskajiem procesiem, kas nodrošina teksta un grafisko datu iegūšanu par valsts teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem un to objektiem, nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un maksātājiem, kā arī zemes un būvju kadastrālo vērtēšanu, teritorijas plānošanu, zemes ierīcības projektēšanu..

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas un kritiska izpratne par izvēlētās teritorijas apsekošanu lauka apstākļos un aptaujas organizēšanu.
• Prasmes patstāvīgi strādāt ar kartogrāfiskajiem materiāliem, orientēties apvidū, pielietot vienkāršas metodes attālumu mērīšanā, noteikt zemes lietošanas veidus un kultūraugus.
• Kompetence sadarbībā ar prakses vadītāju veikt iegūto datu apstrādi un izvērtēšanu, iegūstot teritorijas kompleksā izvērtējuma rādītājus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ierašanās prakses vietā. Iepazīšanās ar uzņēmumu un darba veidiem tajā.
2 Prakses uzdevumu izpilde saskaņā ar prakses vadītāja norādījumiem.
3 Prakses uzdevumu izpilde. Prakses pārskata sastādīšana un aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Prakses laikā jāsastāda uzņēmuma prakses vadītāja parakstīts, prakses pārskats, kuru jāiesniedz un jāaizstāv katedrā. Profesionālā prakse tiek vērtēta kā - ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. LR normatīvie dokumenti par kadastru, teritorijas plānošanu un zemes ierīcības projektēšanu.
2. Paršova V. Nekustamā īpašuma formēšana. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2010. 359 lpp.
3. Paršova V., Zgirskis M. Normatīvo aktu piemērošana zemes kadastrālajā uzmērīšanā. Studiju līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 91 lpp.
4. Paršova V., Jankava I., Zemes lietošanas veidu izmaiņas atkārtotā zemes kadastrālajā uzmērīšanā. RTU zinātniskie raksti “Ģeomātika”, sērija 11, sējums 7, 2010, 57. – 62.lpp. Pieejams: https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/8903

Papildliteratūra

1. LLU LIF metodiskie norādījumi “Studentu darbu noformēšana”. Jelgava: LLU, 2004.
2. LLU Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras 2006.gada 2.jūnija akadēmiskā personāla sēdē apstiprinātais “Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras organizēto prakšu nolikums”.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Mērnieks: problēmas, risinājumi, tehnoloģijas. Latvijas Mērnieku biedrība. Rīga: Trinets. ISSN 1407-7124.

Piezīmes

Prakse iekļauta LIF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Zemes ierīcība" obligātajā daļā.