Kursa kods JurZ4029

Kredītpunkti 1

Nekustamā īpašuma formēšana I

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareCiviltiesības

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums28.01.2014

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Velta Paršova

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Citi3053, Zemes ierīcības projektēšana I

JurZ2008, Kadastrs

Kursa anotācija

Studenti apgūst mūsdienīgās reālās LR normatīvajos aktos noteiktās nekustamā īpašuma formēšanas sistēmas pamatprincipus, tās mērķus un uzdevumus. Programma orientēta uz jaunu speciālistu vispusīgu sagatavošanu īpašuma formēšanas jautājumos, kas valsts zemes politikas ietvaros ļaus veikt normatīvajos aktos noteiktās darbības nekustamā īpašuma tiesiskajā sakārtošanā. Programmas izstrādē ir izmantotas LR normatīvo aktu prasības. Studiju procesā iegūtās zināšanas ir iespējams izmantot darbā Valsts zemes dienestā, citās valsts institūcijās, pašvaldībās, kā arī privātajā biznesā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas un kritiska izpratne par vispārīgajiem uzstādījumiem nekustamā īpašuma formēšanā, kā arī par zemes vienību, būvju un telpu grupu formēšanu, un nekustamo īpašumu veidošanu.
• Prasmes patstāvīgi veikt nekustamā īpašuma formēšanas darbības un pielietot nekustamā īpašuma formēšanas metodiku.
• Kompetence sadarbībā ar studiju kursa vadītāju veikt iegūto rezultātu apstrādi un izvērtēšanu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Īpašuma reforma Latvijā
2 Vispārīgie uzstādījumi nekustamā īpašuma formēšanā
3 Kadastra objekta formēšanu reglamentējošie normatīvie akti
4 Kadastra objekts kā darījuma priekšmets
5 Zemes vienību formēšana
6 Zemes vienības daļu formēšana
7 Zemes īpašumu veidošana
8 Būvju formēšana
9 Būvju īpašumu veidošana
10 Telpu grupu formēšana
11 Dzīvokļa īpašumu veidošana
12 Formēšanas dokumenti
13 Formēšanas dokumentu glabāšana VZD arhīvā
14 Īpašnieku un personu, kuras veic nekustamā īpašuma objekta formēšanu, pienākumi un tiesības
15 Vietējo pašvaldību un citu valsts institūciju pienākumi un tiesības
16 Nekustamā īpašuma formēšanas prakse ES valstīs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaites novērtējumu veido:
- sekmīgs novērtējums formēšanas teorētiskajos jautājumos
- sekmīgs novērtējums kontroldarbā
- vismaz 85% nodarbību apmeklējums

Pamatliteratūra

1. Civillikums. Kodifikācijas nodaļas 1937.gada izdevums. Rīga: Valsts tipogrāfija, 1937. 387 lpp.
2. Grūtups A., Kalniņš E. Civillikuma komentāri. Trešā daļa. Lietu tiesības. Īpašums. Otrais papildinātais izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2002. 353 lpp.
3. Paršova V. Nekustamā īpašuma formēšana. Mācību grāmata, otrais, papildinātais izdevums. Jelgava: LLU, 2010. 359 lpp.
4. Paršova V. Normatīvo aktu piemērošana nekustamā īpašuma formēšanā. 3.daļa. Dzīvokļa īpašumi. Studiju līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 71 lpp.

Papildliteratūra

1. Real Property Formation Act, Swedish Land and Cadastral Legislation. 1998., KTH Hogskoletryckeriet, Stockholm, 113 - 162 pp. Pieejams: http://www.kth.se/polopoly_fs/1.158496!/Menu/general/column-content/attachment/Real_Property_Formation_Act.pdf
2. Auziņš A. Institutional Aspects of Real Property Formation: The Case of Latvia. In: Proceedings of the International scientific conference "Economic science for rural development", Jelgava, 22-23 April 2004. Jelgava : LLU, 2004. Nr.6 : Regional development, p. 41.-46.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Mērnieks: problēmas, risinājumi, tehnoloģijas. Latvijas Mērnieku biedrība. Rīga: Trinets. ISSN 1407-7124.
2. www.vzd.gov.lv

Piezīmes

Studiju kurss ir obligāts LIF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Zemes ierīcība" studentiem.