Kursa kods JurZ3038

Kredītpunkti 3

Zemes pārvaldība

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareCiviltiesības

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātāji

author

Irēna Kukule

Mg. sc. ing.

author prof. (Emeritus)

Anda Jankava

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iegūt priekšstatu par zemes pārvaldības teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, zemes izmantošanu, teritorijas attīstības plānošanu. Kursa praktiskajā daļā studenti apgūst inženierprojektēšanas programmu MicroStation, tās darba vidi un izmantošanu topogrāfisko plānu zīmēšanā, kā arī citu grafisko materiālu sagatavošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par zemes pārvaldību, tās uzdevumiem, lomu un saturu, teritorijas plānošanas nozīmi pilsētu un lauku apvidu teritoriju attīstībā; par programmas MicroStation darbības principu un iespējām topogrāfisko plānu un citu grafisku materiālu zīmēšanā, platību noteikšanā un projektēšanā.
• prasmes pielietot zināšanas teritorijas plānošanas lēmumu pieņemšanā, kā arī prasmes strādāt ar MicroStation programmu, tās vidē zīmēt topogrāfiskos plānus un cita veida grafiskos materiālus, izmantojot dažādas zīmēšanas, rediģēšanas un citas paletes. Prast plānus koriģēt un sagatavot izzīmēšanai.
• kompetence iesaistīties un risināt problēmas teritorijas attīstības plānošanas procesā un tās dokumentu izstrādē. Izmantojot MicroStation programmu, zīmēt plānus un piemērot programmas iespējas plānu noformēšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads zemes pārvaldībā, galvenie jēdzieni, uzdevumi, saturs.
2 L.d. - MicroStation darba vides sakārtošana; darbs ar skatiem.
3 Zeme kā resurss un īpašuma tiesību objekts. Pamatinformācija zemes pārvaldībā.
4 L.d. - Darbs ar MicroStation menedžeri. Koordinātu sistēma, nullpunkts, darba vienību un koordinātu iestatījumi.
5 Nekustamā īpašuma valsts kadastrs.
6 L.d. - Darbs ar peli, pielipšanas režīms. darbs ar līmeņiem (slāņiem). Daudzstūru palete.
7 Teritorijas plānošanas process, metodes un līmeņi.
8 L.d. - Manipulācijas palete, atribūtu maiņas palete. Modifikācijas palete.Darbs ar elementu kopām.
9 Teritorijas attīstības plānošanas sistēma Latvijā.
10 L.d. - Zīmēšana, izmantojot pielipšanu divu līniju krustpunktā. Teksta palete.Darbs ar šūnām. Mērīšanas palete.
11 Teritorijas attīstības plānojumi un projekti vietējā līmenī.
12 L.d. - Atbalsta datnes un to pievienošana. Datnes fragmenta kopēšana, saglabājot koordinātas.
13 Lauku apvidu zemes izmantošana un attīstība.
14 L.d. - Dažādi vingrinājumi zīmēšanā. Zīmējuma sagatavošana izprintēšanai.
15 Pilsētu zemes izmantošana un attīstība.
16 L.d. - Topogrāfiskā plāna zīmēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt uzzīmētiem visiem plānotajiem vingrinājumiem laboratorijas darbos, uzzīmētam topogrāfiskajam plānam M 1:2000, izpildītiem praktiskajiem darbiem. Ieskaites kvalitatīvo novērtējumu veido 3 kontroldarbu vērtējums par teorētisko daļu un laboratorijas darbu izpildes kvalitatīvais vērtējums.

Pamatliteratūra

1. Auziņš A. Zemes pārvaldības pamati: mācību grāmata. Rīga:RTU Izdevniecība, 2008. 107 lpp.
2. Briņķis J., Buka O. Teritoriālā plānošana un pilsētbūvniecība. Rīga, 2001. 219 lpp.
3. Digitālās topogrāfiskās uzmērīšanas tehniskā instrukcija. Mērogi 1:250; 1:500; 1:1000. LR VZD. Rīgā, 2003. [tiešsaiste] [skatīts 23.03.2018.] Pieejams: http://www.vzd.gov.lv/files/topo_instr_2003_79358.pdf
4. Digitālā virsmas modeļa veidošana ar Bentley PowerSurvey. Rīga, 2006.

Papildliteratūra

1. Kadastrs: No Viduslaiku nodevu saraksta līdz modernai informācijas sistēmai un daudzfunkcionālam kadastram/ M.Bērziņa, S.Rudzīte, V.Paršova u.c. Rīga, VZD.-312 lpp. [skatīts 23.03.2018.] Pieejams: http://www.vzd.gov.lv/lv/parskati-un-statistika/publikacijas/kadastrs/
2. ZEME: mana, tava, mūsu... J.Stradiņš, V.Strīķis, G.Grūbe, O.Leščinskis, K.Špoģis, Z.veitners, A.Seile, Ē.Hānbergs u.c. Rīga: VZD, 2002. 324 lpp.
3. Apzīmējumi topogrāfiskajai kartei mērogā 1:10 000. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra. Kartogrāfijas departaments. Rīga, 2007.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Zemes pārvaldības likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 30.10.2014. Stājas spēkā 01.01.2015. [skatīts 23.03.2018.] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=270317

2. Pārskati par reģionu attīstību Latvijā [tiešsaiste] [skatīts 23.03.2018.]. Pieejams: http://www.varam.gov.lv/lat/publ/publikacijas/reg_att/?doc=13889

Piezīmes

Studiju kurss paredzēts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmās "Vide un ūdenssaimniecība" obligātajā daļā.