Kursa kods JurZ3032

Kredītpunkti 2

Ekonomisko pārkāpumu krimināltiesiskie aspekti

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareKrimināltiesības

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Ārija Vitte

Mg. paed.

Priekšzināšanas

JurZ2005, Tiesību pamati

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz studentiem zināšanas un attīsta praktiskās iemaņas par krimināltiesību vispārīgās daļas tiesību institūtiem un sevišķajā daļā par ekonomisko pārkāpumu krimināltiesiskajiem aspektiem. Iepazīstina studentus ar krimināltiesību pamatjēdzieniem, sniedz zināšanas par noziedzīgiem nodarījumiem un kriminālsoda būtību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas izprast noziedzīga nodarījuma būtību, tā pazīmes un ekonomisko pārkāpumu vietu citu prettiesisku nodarījumu vidū. Izprast kriminālsoda jēdzienu un veidus, iegūt zināšanas par ekonomiska rakstura pārkāpumu klasifikāciju un tās problēmām, izprast ekonomisko pārkāpumu kā noziedzīga nodarījuma sastāvu, iegūt zināšanas par ekonomisko pārkāpumu attīstības tendencēm;
• prasmes mācēt klasificēt ekonomiskos pārkāpumus un nošķirt tos no citiem krimināltiesību normu pārkāpumiem, pārzināt Krimināllikuma ekonomiska rakstura tiesību normas un to pielietojumu;
• kompetence Krimināllikuma ekonomisko pārkāpumu normu praktiskā pielietošana.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Krimināltiesību kā tiesību nozare un ekonomisko pārkāpumu vieta šajās tiesībās
2 Kriminālatbildība, kriminālsods
3 Ekonomisko pārkāpumu objekts un priekšmets
4 Ekonomisko pārkāpumu objektīvā puse un subjektīvā puse
5 Noziedzīga nodarījuma pret īpašumu un tautsaimniecību vispārējs raksturojums
6 Krāpšana
7 Piesavināšanās
8 Izspiešana
9 Kontrabanda
10 Viltotas naudas izgatavošana, izplatīšana, iegādāšanās un glabāšana
11 Nelikumīgas darbības ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem
12 Pilnvaru ļaunprātīga izmantošana un pārsniegšana
13 Komerciālā uzpirkšana
14 Preču zīmes un dizainparauga nelikumīga izmantošana
15 Grāmatvedības un statistiskās informācijas pārkāpšana
16 Dokumentu, zīmoga un spiedoga viltošana un viltotu dokumentu realizēšana un izmantošana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Katrā seminārnodarbībā studenti vāc punktus par problēmuzdevumu risināšanu, sagatavo mājas darbus par attiecīgo tēmu; raksta kontroldarbus un galā kārto rakstisku ieskaiti. Studentiem regulāri jāseko līdzi izmaiņām Latvijas Republikas likumos.

Pamatliteratūra

1. Baumanis J. Noziedzīgu nodarījumu klasifikācijas kritēriji. Jurista Vārds, Nr. 29, 2006.g.25. jūlijs, 11.-13. lpp.
2. Krastiņš U. Krimināltiesību teorija un prakse: viedokļi, problēmas un risinājumi. Rīga: Latvijas Vēstnesis. 2009.
3. Krastiņš U. Noziedzīgi nodarījumi ekonomikā. 1., 2., 3.grāmata. Rīga: Latvijas Policijas akadēmija. 1999.
4. Leja M. Krāpšanas aktuālie jautājumi Latvijas un ārvalstu tiesības. Rīga: Tiesu nama aģentūra, 2013. 636 lpp.

Papildliteratūra

1. Krastiņš U. Taisnīgums un nodarījumu kvalifikācija. Latvijas Vēstnesis, Nr. 40., 2005.g. 25. oktobris, 4.-6.lpp.
2. Liholaja V. Kriminālatbildība par neatļautām darbībām ar narkotiskām un psihotropām vielām. Rīga: Latvijas universitāte. 1999.
3. Podprigora D. Vainas noteikšana krimināltiesībās. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2006. 112 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391
2. Jurista Vārds: una lex-una iustitia omnibus. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006- ISSN 1691-2462

Piezīmes

Brīvās izvēles studiju kurss ESAF pamatstudiju programmu studentiem.