Kursa kods JurZ2012

Kredītpunkti 2

Starptautiskās tiesības

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareStarptautiskās tiesības

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums09.12.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un reģionālās attīstības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Alla Pūce

Mg. paed.

Kursa anotācija

Kurss sniedz zināšanas par starptautisko tiesību pamatjēdzieniem, skaidro to būtību, aplūko starptautisko tiesību objektus, subjektus, starptautiskās tiesiskās attiecības. Studenti iepazīstas ar starptautisko institūciju lomu un nozīmi tiesību realizācijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – par starptautisko tiesību būtību, nozīmi mūsdienu sabiedrībā. Veidota izpratne par nozīmīgākajiem institūtiem – starptautisko tiesību subjektiem, objektiem, to mijiedarbību, saistību ar citām tiesību nozarēm;
• prasmes – brīvi orientēties starptautiskajos normatīvajos aktos, konvencijās, statūtos, slēgt, izstrādāt, piedalīties starptautisko līgumu dibināšanas institūcijās, uz pārstāvības pamata darboties uzņēmuma vārdā;
• kompetence – tiek iegūtas zināšanas un praktiskās iemaņas, arī prasme analizēt un patstāvīgi vērtēt juridiskos faktus starptautisko tiesību jomā, iestādēm un uzņēmumiem darbojoties kompetenču ietvaros starptautisko tiesību realizācijas procesos.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Starptautisko tiesību jēdziens, avoti, principi
2 Suverēnas valsts statuss
3 Starptautiskās līgumtiesības
4 Līguma noslēgšanas kārtība, stadijas, izpilde, izbeigšana, pārtraukšana
5 Starptautiskās Jūras tiesības, dažādi tiesiskie režīmi
6 Starptautiskās gaisa tiesības
7 Gaisa satiksmes tiesiskais regulējums, drošības garantēšana
8 Kosmosa tiesības, valstu savstarpējā sadarbība
9 Diplomātiskās un konsulārās tiesības
10 Diplomātu klases, rangi, pārstāvniecības
11 Starptautiskās tiesība un karš
12 Konvencijas par kara likumiem un paražām
13 Kara un miera jautājumu starptautiski tiesiskā reglamentācija
14 Starptautiskās organizācijas
15 Starptautiskās specializētās un ekonomiskās organizācijas
16 Starptautiskās cilvēktiesības

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izpildīti mājas darbi – ANO statūtu pamatprincipu analīze; starptautiskā līguma projekts. Patstāvīgi jāstudē juridiskā literatūra. Semestra laikā tiek uzdoti kontroldarbi par apgūtajām tēmām; tiek organizēta lietišķā spēle – starptautisko līgumu ratifikācija. Noslēgumā ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Bojārs J. (2010) Starptautiskās privāttiesības I. Rīga: Zvaigzne ABC, 424 lpp.
2. Bojārs J. (2010) Starptautiskās privāttiesības II. Rīga: Zvaigzne ABC, 302 lpp.
3. Bojārs J. (2008) Starptautiskās publiskās tiesības IV. Rīga: Zvaigzne ABC, 496 lpp.
4. Tutāne S., Čevers A. (2010) Starptautisko līgumu loma muitas lietu regulēšanā. Rīga: RTU, 104 lpp.

Papildliteratūra

1. Evans Malcom D. (2006) International Law. Oxford University Press, p. 840.
2. Škoba L. u.c. (2004) "1980. gada ANO Konvencijas par starptautiskajiem preču pirkuma līgumiem pamatjautājumi". Rīga: Latvijas Vēstnesis, 310 lpp.
3. М.М.Богуславский (2005) Международное частное право. 5-е изд. Москва: Юристъ, 604 c.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391.
2. Jurista vārds: una lex-una iustitia omnibus. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2006- ISSN 1691-2462.

Piezīmes

Nozares teorētiskais pamatkurss ESAF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari” studijās.