Kursa kods JurZ1010

Kredītpunkti 2

Zemes ierīcības un mērniecības vēsture

Zinātnes nozareTiesību zinātnes

Zinātnes apakšnozareCiviltiesības

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums04.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātāji

author prof.

Anda Jankava

Dr. oec.

author viesdoc.

Gunārs Silabriedis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Students apgūst agrāro (zemes) attiecību attīstību un zemes izmantošanas izmaiņas vēsturiskā skatījumā, iepazīstas ar zemes reformu vēsturiskajiem apstākļiem, uzdevumiem, realizāciju un to ietekmi uz zemes racionālu un ilgtspējīgu izmantošanu. Mērniecības un zemes ierīcības loma un uzdevumi vēsturiskā skatījumā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas un izpratne par agrāriem pārkārtojumiem un zemes izmantošanu un to saistību ar mērniecību un zemes ierīcību;
• prasmes patstāvīgi veikt izvērtējumu par notiekošiem un paredzamiem agrāriem pārkārtojumiem;
• kompetence agrāro attiecību, zemes ierīcības un mērniecības vēsturiskos aspektos.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Agrāro (zemes) attiecību un zemes ierīcības jēdzieni. Valsts agrārā iekārta un zemes reformas.
2 Astronomiskie priekšstati vēstures avotos.
3 Zemes ierīcības un mērniecības pirmsākumi un attīstība.
4 Koordinātu un laika noteikšana(16.-17.gs.).
5 Zemes izmantošana un zemes attiecības Latvijas teritorijā līdz 20.gadsimtam.
6 Zemes lieluma noteikšana, triangulācijas pirmsākumi.
7 Latvijas valsts izveidošanās un zemes jautājuma nozīme.
8 Kartogrāfijas attīstība Eiropā (16.-17.gs.).
9 Latvijas 20.-30.gadu agrārā reforma. Zemes ierīcības darbi tās ietvaros.
10 F.G.V. Strūves, K.F.Gausa, M.G.Paukera, K.Tennera darbība ģeodēzijā.
11 Padomju agrārās reformas Latvijā.
12 Ģeodēziskā izglītība Baltijā.
13 Zemes attiecības un agrārie pārkārtojumi padomju laikā.Zemes ierīcības uzdevumi.
14 Ģeodēziskā darbība Rīgas pilsētā(19.gs.)
15 Zemes reforma pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, būtība, izpildes kārtība un rezultāti.
16 Ģeodēziskā darbība Latvijā(20.gs.)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

studentam jāapmeklē vismaz 85 % nodarbību; patstāvīgi jāsagatavo un jānovada prezentācijas par uzdotajiem semināru tematiem; sekmīgs vērtējums gala pārbaudījumā - kontroldarbā; visas iepriekš minētās prasības tiek ievērtētas ieskaites kvalitatīvajā novērtējumā.

Pamatliteratūra

1. Boruks A. Zemnieks, zeme un zemkopība Latvijā. No senākiem laikiem līdz mūsdienām: otrais, pārstr.un papild.izd. Jelgava, 2003. 717 lpp.
2. Klētnieks.J. Astronomija un ģeodēzija Latvijā līdz 20. gadsimtam. Rīga, 2014.
3. Zemes reforma - atslēga uz īpašumu, 1990 - 2012. Aut.kol., zin.red.J.Mierkalne. Rīga: VZD, 2012. 335 lpp.
4. Klētnieks J. Ģeodēzijas izglītība un zinātne Latvijā, 1862-1990. Rīga: RTU izdevniecība, 2012. 309 lpp.

Papildliteratūra

1. Zeme, mana, tava, mūsu... J.Stradiņs u.c. Rīga: VZD, 2002. 324 lpp.
2. Zemes reformai Latvijā 10 gadi, 1990-2000. Aut.kol., atb.red. J.Blite. Rīga: VZD, 2000. 160 lpp.
3. Волков С.Н. История землеустройства в России: опыт тысячелетия. Москва: ГУЗ, 2011. 655 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. www.mernieks.lv

Piezīmes

Obligātais studiju kurss LIF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Zemes ierīcība un mērniecība" pilna un nepilna laika studijās.