Kursa kods InfTP006

Kredītpunkti 12

Informācijas sistēmas

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareDatorvadība

Kopējais stundu skaits kursā480

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits480

Kursa apstiprinājuma datums20.02.2013

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Rudīte Čevere

Dr. sc. comp.

Kursa anotācija

Informācijas sistēmu prakse paredzēta teorētisko zināšanu nostiprināšanai un praktisko iemaņu iegūšanai jautājumos, kas saistīti ar informācijas sistēmu izstrādi un uzturēšanu, kā arī citu IKT pakalpojumu sniegšanu. Prakses laikā students veic praktisku vai zinātnisku darbu informācijas tehnoloģijas nozares izstrādes vai piegādes uzņēmumos, kā arī iestādēs, kuras saistītas ar IKT izglītības jautājumiem. Prakses programma atspoguļo teorētiskos jautājumus studentu prakses uzdevumu formulēšanai, kā arī prasības prakses pārskatu noformēšanai, to aizstāvēšanas organizēšanai un novērtēšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par informācijas tehnoloģiju speciālista pienākumu veikšana reālos programmizstrādes vai informācijas sistēmu uzturēšanas apstākļos;
• prasmes - izvēlēties uzdevuma risināšanai adekvātas metodes un līdzekļus, sagatavot programmatūras prasību specifikāciju, izstrādāt projektējumu, kodēt, atkļūdot un testēt programmas, kā arī veikt informācijas sistēmu uzturēšanas darbus vai sniegt dažādus IKT pakalpojumus;
• kompetence - strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, izmantot mūsdienīgas programmatūras izstrādes metodes un labo programmēšanas stilu, kā arī pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Prakses uzdevuma sagatavošana: prakses objekta definēšana, potenciālās darbības sfēras apzināšana.
2 Teorētisko un praktisko uzdevumu formulēšana, obligāto un ieteicamo literatūras avotu izvēle.
3 Prakses individuālā uzdevuma izpilde.
4 Prakses individuālā uzdevuma izpilde.
5 Prakses individuālā uzdevuma izpilde.
6 Prakses individuālā uzdevuma izpilde.
7 Prakses individuālā uzdevuma izpilde.
8 Prakses individuālā uzdevuma izpilde.
9 Prakses individuālā uzdevuma izpilde.
10 Prakses individuālā uzdevuma izpilde.
11 Prakses pārskata formas un satura izstrāde.
12 Prakses pārskata sagatavošana un aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izpildīts prakses individuālais uzdevums un aizstāvēts prakses pārskats.

Pamatliteratūra

1. Pressman R. S. Software engineering :a practitioner's approach. New York: McGraw-Hill Higher Education, 2010. 895 p.
2. Date C.J. An Introduction to Database Systems. Boston: Pearson/Addison Wesley, 2004. 983 p.
3. Downey T. Web development with Java using Hibernate, JSPs and Servlets. London : Springer, 2007. 288 p.
4. Liberty J. Programming C#. Sebastopol: O'Reilly, 2002. 629 p.

Papildliteratūra

1. A DESIGN AND TECHNOLOGY SITE. http://www.technologystudent.com/index.htm

Piezīmes

Obligāta prakse ITF akadēmiskai bakalauru studiju programmai "Datorvadība un datorzinātnes".