Kursa kods InfT4040

Kredītpunkti 2

E-komercijas tehnoloģiju pamati

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareSistēmu analīze, modelēšana un projektēšana

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums14.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Tatjana Rubina

Dr. sc. ing.

author prof.

Gatis Vītols

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

DatZ2013, WWW tehnoloģijas

DatZ2014, WWW tehnoloģijas

Kursa anotācija

Kursa ietvaros studenti iegūst pamatzināšanas par elektronisko komerciju, tās modeļiem un stratēģiju, elektroniskās komercijas sistēmu komponentēm, kā arī to izstrādes modeļiem un realizācijas tehnoloģijām, platformām un principiem. Kursā paredzēts aplūkot preču un pasūtījumu vadību elektroniskajā vidē, preču plūsmu piegādes vadību, elektronisko maksājumu sistēmas, elektronisko norēķinu veidus, elektroniskā mārketinga instrumentus un platformas, kā arī elektroniskās komercijas drošības jautājumus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa apgūšanas studentam būs:
• zināšanas - pamatzināšanas un izpratne par e-komercijas būtību un modeļiem, organizācijas principiem un tehnoloģijām, sociālo komerciju, e-mārketingu, e-biznesa stratēģiju un vadību, precēm un preču plūsmu, maksājumu sistēmām, e-norēķinu veidiem, e-komercijas sistēmu un mobilo lietojumu izstrādes principiem, kā arī to integrāciju ar citām informācijas sistēmām;
• prasmes – noteikt, analizēt un diskutēt par dažādām e-komercijas problēmsituācijām, projektēt un izstrādāt e-komercijas risinājumu, izmantot pieejamās platformas un rīkus e-komercijas risinājumu izstrādē;
• kompetence – definēt, interpretēt un lietot profesionālo terminoloģiju e-komercijas jomā, pielietot iegūtas prasmes e-komercijas risinājuma izstrādē, izmantojot un integrējot pieejamās platformas un rīkus. Pieņemt un pamatot patstāvīgi sintezētus lēmumus un izdarīt secinājumus attiecībā uz uzņēmuma e-komercijas risinājuma attīstību un pilnveidi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 E-komercijas informācijas sistēmu analīze.
2 Platformas izvēle e-komercijas informācijas sistēmas izstrādei.
3 E-komercijas platformas konfigurēšana.
4 E-komercijas platformas konfigurēšana.
5 Elektronisko norēķinu risinājumu analīze un integrēšana.
6 Elektronisko norēķinu risinājumu analīze un integrēšana.
7 Elektronisko norēķinu risinājumu analīze un integrēšana.
8 1.kontroldabs: e-komercijas pamatjēdzieni un informācijas sistēmu platformas.
9 Meklētājprogrammu optimizācijas ieviešana.
10 Meklētājprogrammu optimizācijas mērīšana un novērtēšana.
11 Tiešsaistes marketinga tehnoloģiju izvēle un ieviešana.
12 Tiešsaistes marketinga tehnoloģiju izvēle un ieviešana.
13 E-komercijas sistēmu drošības novērtēšana.
14 E-komercijas sistēmu drošības novērtēšana.
15 E-komercijas informācijas sistēmu lokalizācijas un globalizācijas novērtēšana.
16 2.kontroldarbs: meklētājprogrammu optimizācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti un ieskaitīti laboratorijas darbi. Ieskaites vērtējums ir semestra kumulatīvais vērtējums (iegūto vērtējumu vidējais aritmētiskais), kas ietver:1.kontroldarbs, 2.kontroldarbs, mājas darbs.

Pamatliteratūra

1. Turban, E., King D., Lang J. Introduction to Electronic Commerce, 3/E. Boston, USA: Pearson Education,Inc, 2011. 928 p.
2. Stabulnieks J. E-komercijas stratēģija mazos un vidējos uzņēmumos. Rokasgrāmata. Latvijas tehnoloģiskais centrs, 2010.
3. Lektauers A., Merkurjevs J., Romānovs A. Elektroniskā komercija. Mācību līdzeklis. Rīga.: RTU, 2008. 124 lpp.
4. Chaffey D. Digital business and e-commerce management. Harlow, England: Pearson Education Limited, 2014. 712 p.

Papildliteratūra

1. Gaile-Sarkane E. E-mārketinga pamati. Rīga: RTU, 2005. 232 lpp.
2. Praude V. Beļčikovs J. Tirgzinības. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003. 559 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. E-komercijas jaunumi www.ecommercetimes.com
2. Latvijas Vēstneša portāls. Pieejams: http://www.lvportals.lv/
3. Electronic Commerce Research and Applications. Pieejams: https://www.journals.elsevier.com/ electronic-commerce-research-and-applications

Piezīmes

Obligātais kurss ITF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai”, pilna laika studijās.