Kursa kods InfT4029

Kredītpunkti 2

Projektu vadīšana

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums04.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaVadības sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Jeļena Koroļova

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina ar projektu vadīšanu, kā vadības zinātnes sastāvdaļu, izmantojot lietotnes Microsoft Office Project iespējas, kā arī ar Analytic Hierarchy Process metodi izvēles veikšanai MS Office Excel lietotnē. Kurss ietver individuāla mācību projekta pamatkoncepcijas izstrādi, kā arī tā realizācijas, uzraudzības, izmaksu kalkulācijas un rezultātu novērtējuma procesa plānošanu un prezentāciju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - par matemātiskām un datorizētām metodēm projektu vadībā (praktiskie darbi, individuālais mācību projekts, kontroldarbs, teorijas tests).
Prasmes - izveidot precīzu projekta plānu konkrētas problēmas risināšanai un matemātiski pamatotai vadības lēmumu pieņemšanai riska situācijās, pielietojot MS Office Project un MS Office Excel lietotnes, kā arī Analytic Hierarchy Process metodi (praktiskie darbi, individuālais mācību projekts, kontroldarbs, teorijas tests).
Kompetence - tiek iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes ekonomisko un sociālo sistēmu resursu optimālai plānošanai, pielietojot informācijas tehnoloģijas projektu vadīšanā un ievērojot vispārpieņemtos vides saglabāšanas principus (individuālais mācību projekts, kontroldarbs, teorijas tests).

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads Projektu Vadīšanā.
2 SVID, Logframe un WBS metožu pielietojums individuālā mācību projektā.
3 Iepazīšanas ar lietotnes MS Office Project struktūru uz konkrēta mācību piemēra bāzes.
4 Projekta strukturēšana, pamatparametru uzstādīšana un plāna optimizācijas ar MS Office Project.
5 Resursu piesaistes un noslodzes plānošana ar MS Office Project.
6 Izmaksu analīze ar MS Office Project.
7 Projekta informācijas prezentācijas iespējas ar MS Office Project.
8 Vadības lēmumu pieņemšana ar Hierarhijas analīzes metodi un pielietojot MS Excel.
9 CPM un PERT metodes projektu plānošanai un risku noteikšanai.
10 Kontroldarbs par CPM metodes pielietojumu.
11 Individuāla mācību projekta izstrāde pēc noradījumiem.
12 Individuāla mācību projekta publiska aizstāvēšana. Teorijas tests.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtots eksāmens - vismaz 50% no individuāla projekta vērtējuma.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Speciālu metožu un MS Project lietotnes sistēmas pielietojums individuālam mācību projektam piedāvāts e-studiju sistēmā (http://estudijas.llu.lv).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena kumulatīvais vērtējums ir atkarīgs no obligāta individuāla projekta izstrādes pēc norādījumiem (80%) un teorijas zināšanas pārbaudījumiem: kontroldarba par projekta plānošanas matemātiku (10 %) un teorijas testa (10%).

Pamatliteratūra

1. Koroļova J. E-studiju kursa „Projektu vadīšanā” materiāli. 2011. Pieejams: www.estudijas.llu.lv [skatīts 17.01.2012.]
2. Lietotāja atbalsta serviss (in English) [tiešsaiste]. Pieejams: www.microsoft.com [skatīts 17.01.2012.].
3. Zommers J. Datorizēta projekta vadīšana. Rīga: Turība, 2000. 114 lpp.
4. Lietotāja atbalsta serviss (latviski) [tiešsaiste]. Pieejams: www.microsoft.com/lv/lv/ [skatīts 17.01.2012.].

Papildliteratūra

1. Burke R. Project Management (Planning and Control techniques). New York: John Wiley & Sons Ltd., 1999. 324 p.
2. Cleland D. I. Project management: strategic design and implementation. New York [etc.]: McGraw-Hill, 2007. 523 p.
3. Litke H.D., Kunova I. Projektu vadība. Rīga: SIA BALTA eko, 2003. 127 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Informācija par ES fondiem [tiešsaiste]. Pieejams: www.esfondi.lv. [skatīts 17.01.2012.]
2. Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija [tiešsaiste]. Pieejams: www.lnpva.lv [skatīts 17.01.2012.]

Piezīmes

Kurss paredzēts bakalaura studiju programmas “Datorvadība un datorzinātne”, “Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai” un ka izvēles kurss citu bakalaura programmu studentiem.