Kursa kods InfT4026

Kredītpunkti 2

Datu aizsardzība

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareDatorvadība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums26.09.2017

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Pēteris Rivža

Dr. habil. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar klasiskajām un mūsdienu kodēšanas sistēmām, to lietošanas iespējām datu aizsardzībā. Kursā tiek apskatītas arī datu aizsardzības problēmas, kuras nevar atrisināt ar kriptogrāfijas palīdzību, piemēram, pieejas kontrole, datu plūsmas kontrole. Apskatītas datortīklu aizsardzības problēmas, kā IP aizsardzība, ugunsmūri un iebrukumu noteikšana. Kursā dots praktisks ieskats datu aizsardzības problēmās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par kriptogrāfijas matemātisko algoritmu lietošanas iespējām informācijas aizsardzībā, to realizācijas līdzekļiem un to praktiskās pielietošanas iespējām datortīklu aizsardzībā;
prasmes lietot praksē informācijas aizsardzības līdzekļus un patstāvīgi konstruēt „publiskās-atslēgas” šifrēšanas algoritmus;
kompetences strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, lietot informācijas aizsardzības metodes un līdzekļus, kā arī pārliecināt līdzdalībniekus un argumentēt savu viedokli.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kriptogrāfijā risināmās problēmas, pamatjēdzieni, sākotnējie šifri un kriptogrāfijas algoritmu iedalījums.
2 Tradicionālās informācijas kodēšanas sistēmas.
3 Simetriskie šifrēšanas algoritmi.
4 Asimetriskie šifrēšanas algoritmi.
5 Jaucējfunkcijas.
6 Ziņojuma autentifikācijas kods (MACs).
7 Atslēgu pārvaldība.
8 Publisko atslēgu infrastruktūra.
9 Digitālais paraksts.
10 Interneta komunikācijā izmantotie standarti un protokoli.
11 Bezvadu tīklu drošība.
12 Elektroniskā pasta drošība.
13 Drošība IP līmenī.
14 Kaitnieciskās programmas.
15 Ugunsmūri.
16 Juridiskie un ētiskie jautājumi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaites vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma:
1.kontroldarbs: 35 punkti
2. kontroldarbs: 35 punkti
1. patstāvīgais darbs: 30 punkti
ieskaite.
10 punkti veido ieskaites atzīmes 1 balli
Ja studentu neapmierina gada beigās uzkrātais kumulatīvais vērtējums, var kārtot ieskaites darbu par visu gada vielu.
Kontroldarbu var rakstīt tikai norādītā laikā.
Lai saņemtu gala vērtējumu visiem praktiskajiem darbiem jābūt ieskaitītiem.

Pamatliteratūra

1. Christof, Pelzl. Understanding Cryptography: A textbook for Students and Practitioners. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2010, (pieejams pie kursa atbildīgā pasniedzēja)
2. Trappe, Wade. Introduction to cryptography: with coding theory. Upper Saddle River, New Jersy: Person Education, 2006.
3. William Stallings. Cryptography and Network Security: principles and practices. Upper Saddle River, New Jersy: Person Education, 2006.
4. Венбо Мао. Современная криптография :теория и практика. Компания Hewlett-Packard, Москва : Вильямс, 2005.

Papildliteratūra

1. Andrew S. Tanenbaum Computer Networks 4th edition. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Education International, 2003.
2. Manzuik, Steve. Network security assessment: from vulnerability to patch. Rockland, MA : Syngress Pub., c2007.
3. В.И. Дикарев. Защита объектов и информации от несанкционированного доступа. Санкт-Петербург : Издательство Стройиздат СПб, 2004.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Technical Resource and Course Web Site for Cryptography and Network Security. [Skatīts 04.10.2010] Pieejams: http://www.williamstallings.com/Crypto3e.html

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas kurss ITF profesionālajā bakalaura studiju programmā „Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai” un obligātais studiju kurss akadēmiskajā bakalaura studiju programmā „Datorvadība un datorzinātne”.