Kursa kods InfT4006

Kredītpunkti 2

Programmatūras testēšana

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums26.09.2017

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Rudīte Čevere

Dr. sc. comp.

Kursa anotācija

Kursā ietverta pamatinformācija par programmatūras testēšanu, kas balstās uz aktuālajiem nozares testēšanas standartiem, programmatūras izstrādes labo praksi, kā arī testēšanas mācību literatūru. Tiek aplūkoti programmatūras testēšanas pamatjēdzieni un testēšanas process, definēti testēšanas mērķi un testu izstrādes metodes, kā arī aplūkoti izmantojamie paņēmieni. Kursā tiek apgūti galvenie testēšanas etapi, testēšanas dokumentācija un testēšanas pieraksti.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par programmatūras testēšanas procesa lomu dažāda dzīves cikla programmatūras izstrādes projektos un iepazīstina ar testēšanas procesa uzdevumiem un tā iespējamo realizāciju;
• prasmes organizēt dažādus testēšanas veidus un testēšanas dokumentēšanu, kā arī iegūst praktiskas iemaņas testēšanas izpildē;
• kompetence strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, izmantot noteiktus testēšanas un testēšanas rezultātu analizēšanas paņēmienus un dokumentēšanas formas, kā arī organizēt informācijas apmaiņas pasākumus un vadīt tos, pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads. Programmatūras testēšanas pamatjēdzieni.
2 Testēšanas standarti.
3 Testēšanas process.
4 Testēšanas labā prakse.
5 Testēšanas etapi.
6 Vienībtestēšanas būtība, testējamie objekti un testēšanas mērķi.
7 Integrācijas testēšana. Integrācijas stratēģijas.
8 Sistēmtestēšanas mērķis, testējamie objekti.
9 Akcepttestēšana un kvalifikācijas testēšana.
10 Statiskā un dinamiskā testēšana.
11 Testu izstrādāšana.
12 Baltās kastes testēšana.
13 Melnās kastes testēšana.
14 Testēšanas procesa izpildītāji.
15 Testēšanas dokumentācija.
16 Programmatūras lietojamības testēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Obligāti jāizpilda visi laboratorijas darbi un jānodod patstāvīgie darbi.
Semestra laikā par regulāru darbu iespējams uzkrāt 80 punktus, kuri tiek noteikti šādi:
Klātienes piedalīšanās visos laboratorijas darbos (2x16 nodarbības) - 32
Laboratorijas darbu un patstāvīgo darbu summārais vērtējums -32
Lekciju apmeklēšana (1x16 lekcijas) - 16
Semestrim beidzoties, punkti tiek sasummēti, un tie var noteikt ieskaites pamatatzīmi (10 punkti veido atzīmes 1 balli). Šo vērtējumu iespējams paaugstināt ar papildus atbildēšanu.

Pamatliteratūra

1. ANSI/IEEE Std 1008(R1993), IEEE Standard for Software Unit Testing (Standartizācijas biroja lasītava)
2. ANSI/IEEE Std 829-1998, IEEE Standard for Software Test Documentation (Standartizācijas biroja lasītava)
3. BS 7925-2 .Standard for Software Component Testing. (28.02.2011) http://www.testingstandards.co.uk/Component%20Testing.pdf
4. IEEE Std-J-016-1995.Trial Use Standard. Standard for Information Technology. Software Life Cycle Processes Software Development. Acquirer-Supplier Agreement. (Standartizācijas biroja lasītava)

Papildliteratūra

1. Kaner, C.J. Falk, and H.Q.Nguyen. Testing Computer Software, 2nd edn, Van Nostrand Reinholdd, 1993
2. LVS 70:1996. Informācijas tehnoloģija. Programminženierija. Programmatūras testēšanas dokumentācija. 17 lpp.
3. LVS 73:1996. Informācijas tehnoloģija. Programminženierija. Programmatūras vienībtestēšana. 19 lpp.

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas kurss ITF profesionālajā bakalaura studiju programmā „Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai” un obligātais studiju kurss akadēmiskajā bakalaura studiju programmā „Datorvadība un datorzinātne”.