Kursa kods InfT3031

Kredītpunkti 2

Viedo sistēmu izstrādes platformas

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums28.03.2017

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Aleksejs Zacepins

Dr. sc. ing.

author doc.

Armands Kviesis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

DatZ1009, Programmēšanas pamati I

DatZ1010, Programmēšanas pamati II

InfT1028, Datorvadības uzdevumi ražošanā

Kursa anotācija

Kursa laikā studenti tiek iepazīstināti ar elektroniskām izstrādes platformām Arduino un Raspberry Pi, to uzbūvi, komponentēm, darbības pamatprincipiem un programmēšanas iespējām. Studenti apgūst datorvadības sistēmu izstrādes pamatprincipus, izmantojot elektroniskās platformas un dažādus sensorus (ultraskaņas, temperatūras utt.).

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas - par Arduino un Raspberry Pi platformām un to programmēšanas iespējām;
• prasmes - lietot, programmēt un veidot uz Arduino un Raspberry Pi bāzētas datorvadības sistēmas;
• kompetence - patstāvīgi analizēt un risināt ar datorvadību saistītas problēmas un piedāvāt to risinājumus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Arduino platformas pieslēgšana, maketēšanas un programmēšanas vides iepazīstināšana
2 LED gaismas diodes. Luksofora darbības modelēšana
3 Pjezo elektriskās audio signālierīces izstrāde
4 Šķidro kristāla displeja pieslēgšana pie Arduino
5 Temperatūras mērīšanas sistēmas izstrāde
6 Attāluma mērīšanas sistēmas izstrāde
7 Datu pārsūtīšanas un saņemšanas metožu integrēšana sistēmā
8 Robotizētas sistēmas izstrāde uz Arduino bāzes
9 Raspberry Pi platformas pieslēgšana un programēšanas vides iepazīstināšana
10 Vienkāršas datorvadības sistēmas izstrāde uz Raspberry Pi bāzes
11 Advancētas datorvadības sistēmas izstrāde uz Raspberry Pi bāzes
12 Patstāvīgā darba aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai saņemtu kursā paredzēto ieskaiti ar atzīmi ir nepieciešams:
- izpildīt un aizstāvēt visus laboratorijas darbus;
- nokārtot teorijas kontroldarbu;
- izstrādāt un aizstāvēt patstāvīgo darbu.
Ieskaites atzīme tiek formēta, kā akumulējošā atzīme, ņemot vērā apmeklējumu, laboratorijas darbus, vērtējumu par teorijas kontroldarbu un vērtējumu par patstāvīgo darbu.

Pamatliteratūra

1. Fitzerald S., Shilon M. The arduino projects book. 2012. 171 p. [tiešsaiste] [skatīts 12.04.2017.]. Pieejams: http://cc.droolcup.com/wp-content/uploads/2015/07/Arduino_starter_kit_WATERMARK_ITP.pdf
2. Banzi M. Getting started with Arduino. 2011. 130 p. tiešsaiste] [skatīts 12.04.2017.]. Pieejams: http://www.honfablab.org/wordpress/alexandria/technology/getting_started_with_arduino_2nd_edition%20%5BHonfablab%5D.pdf

Papildliteratūra

1. Arduino platformas oficiālā mājas lapa: [tiešsaiste] [skatīts 12.04.2017.]. Pieejams: https://www.arduino.cc/
2. Recktenwald G. W., Hall D. E. Using Arduino as a platform for programming, design and measurement in a freshman engineering course. 2011, June. 23 p. [tiešsaiste] [skatīts 12.04.2017.]. Pieejams: https://www.asee.org/public/conferences/1/papers/2642/download
3. Raspberry Pi paltformas oficiālā mājas lapa [tiešsaiste] [skatīts 12.04.2017.]. Pieejams: https://www.raspberrypi.org/

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ITF akadēmiskajā bakalaura studiju programmā „Datorvadība un datorzinātne”.