Kursa kods InfT3024

Kredītpunkti 3

Datorgrafika

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2017

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Inga Viļumsone

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss aplūko trīsdimensiju grafikas vispārējos principus un to izmantošanu dažāda veida telpisku objektu vai interaktīvu trīsdimensiju pielikumu sagatavošanā. Studenti iegūst praktiskas iemaņas telpisku objektu, virsmu izveidē, modelēšanā un animācijas pamatus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par trīsdimensiju grafikas izmantošanas iespējām un pielietojuma sfērām;
• prasmes izmantot modelēšanas rīkus, veidot trīsdimensiju modeļus, telpiskus attēlus un animācijas;
• kompetences, strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, prast izstrādāt informācijas vizuālā materiāla sagatavošanu un saglabāšanu.

Kursa saturs(kalendārs)


1 Telpiskas virsmas izveide un modelēšana.
2 Materiālu un tekstūru ieklāšana objektiem.
3 UV teksturēšanas veids.
4 Objektu novietojums trīsdimensiju telpā.
5 Apgaismojuma veidi un kameru novietojums. Kameru sekošanas iespējas.
6 Objekta skaldņu un virsotņu rediģēšana.
7 Attēla reālisma (Rendering) attēlojums.
8 Animācijas izveide un rediģēšana.
9 Modifikatora pamata iestatījumi un pielietojums.
10 Armatūras struktūras izveidošana.
11 Armatūras sasaiste un animācija.
12 Mīksta objekta izveides sistēma.
13 Šķidruma, dūmu un citu parādību simulēšana.
14 Nelineāras kustības izveide un animācija.
15 Spēles izveides elementi un objektu vadība ar taustiņiem.
16 3D videoformāta izveide un saglabāšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Laboratorijas darbi - 60% (no kopējā vērtējuma), teorētiskais tests un pārbaudes darbi - 40%. Zināšanu vērtēšana notiek 10 baļļu sistēmā.

Pamatliteratūra

1. Chronister J. Blender Basics. 4-rd edition. Central Dauphin High School, 2011. Tiešsaistē: http://www.cdschools.org/54223045235521/blank/browse.asp?A=383&BMDRN=2000&BCOB=0&C=55205)
2. Iraci, Bernardo. Blender Cycles : Lighting and Rendering Cookbook. 2013. – 263.lpp. (Pieejams: http://eds.a.ebscohost.com/eds/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fNjgwNzEyX19BTg2?sid=a07af291-4996-47ec-b6a8-6a1f7009cb0e@sessionmgr4001&vid=0&hid=4203&format=EB)
3. Valenza, Enrico. Blender 2.6 Cycles : Materials and Textures Cookbook. 2013. – 263.lpp. (Pieejams: http://eds.a.ebscohost.com/eds/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fNjA0MDcxX19BTg2?sid=a07af291-4996-47ec-b6a8-6a1f7009cb0e@sessionmgr4001&vid=0&hid=4203&format=EB)
4. Thorn, Alan. Practical Game Development with Unity and Blender. 2014. – 334.lpp. (Pieejams: http://eds.a.ebscohost.com/eds/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fNzg4MDM0X19BTg2?sid=a07af291-4996-47ec-b6a8-6a1f7009cb0e@sessionmgr4001&vid=0&hid=4203&format=EB)

Papildliteratūra

1. B. Haginss, I. Proberts. Digitālā fotogrāfija :tehnika un iespējas. Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. 192 lpp. (Pieejams LLU:Lasītavā)

Piezīmes

Obligātais kurss ITF akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Datorvadība un datorzinātne” studentiem.