Kursa kods InfT2037

Kredītpunkti 2

Datortīkli (CISCO) II

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums12.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātāji

author doc.

Ivars Mozga

Dr. sc. ing.

author vieslekt.

Aldis Bērziņš

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

DatZ1004, Ievads datorstudijās

DatZ2016, Operētājsistēmas I

DatZ2017, Operētājsistēmas II

DatZ2055, Datoru uzbūve I

DatZ2056, Datoru uzbūve II

DatZ2024, Datoru tīkli I

InfT2036, Datortīkli (CISCO) I

Kursa anotācija

Kurss “Datortīkli (CISCO) II” ir balstīts uz Cisco “CCNA Maršrutēšana un Komutēšana: Maršrutēšanas un komutēšanas pamati” kursu. Tas ir otrais no četriem kursiem, kas ved uz “Cisco Certified Network Associate” (CCNA) sertifikāciju. Šis kurss apraksta maršrutētāju un komutatoru arhitektūru, sastāvdaļas un darbības mazā tīklā. Studenti mācās konfigurēt maršrutētājus un komutatorus pamata funkcionalitātei.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par tīkla protokola modeļu pielietošanu, skaidrojot datortīklu komunikāciju līmeņus. Apakštīklu masku un adrešu apgabalu aprēķināšana.
• prasmes par vienkārša Ethernet datortīkla izveidi izmantojot komutatorus un maršrutētājus. Konfigurēt, pārbaudīt un novērst problēmas komutatoru un maršrutētāju darbībā. • kompetence par datortīkla pamata problēmu novēršanu tīkla 1, 2, 3 un 7 līmeņos. Analizēt operācijas un priekšrocības transporta un tīkla līmeņa servisos un protokolos. Identificēt pamata parametrus, lai konfigurētu un izbūvētu bezvadu datortīklu.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Ievads maršrutēšanā un pakešu pārsūtīšanā. Ievads maršrutētājos, to pamata aparatūras un programmnodrošinājuma sastāvdaļas un pakešu pārsūtīšanas process. 2.Statiskā maršrutēšana. Statiskā maršruta loma un konfigurācija. Ievads maršrutēšanas tabulā. Maršrutēšanas ierakstu pārbaude, tos pievienojot un dzēšot no maršrutēšanas tabulas. 3.Ievads dinamiskajos maršrutēšanas protokolos. Dinamiskie maršrutēšanas protokoli. Maršrutēšanas protokolu koncepciju apskats. Maršruta avotu, administratīvo attālumu un metriku konkrētam maršrutam noteikšana. 4.Komutatoru (switch) tīkli. Komutatoru izmantošana datortīklos. Ievads, kā 2.slāņa komutatori veic datu pārsūtīšanu mazos un vidēja izmēra datortīklos. 5.Komutatoru konfigurēšana. Komutatoru pamata iestatījumu izmantošana datortīklos. Komutatoru drošības iestatījumi. 6.VLAN. Ievads kā VLAN segmenti izmanto domēnus mazos un vidēja izmēra datortīklos. VLAN implementēšana datortīklos. Maršrutēšanas konfigurēšana starp vairākiem VLAN. 7.Piekļuves kontroles saraksti (ACL). Ievads ACL darbībā un izmantošanas nepieciešamībā datortīklos. Standarta IPv4 ACL konfigurēšana datu plūsmas filtrēšanai. Traucējumi IPv4 piekļuves kontroles sarakstos. 8.Dinamiskais saimniekdatora konfigurācijas protokols (DHCP). DHCPv4 un DHCPv6 protokolu ieviešana mazos un vidēja izmēra datortīklos. 9.Tīkla adrešu translēšana (NAT) IPv4 tīklos. Ievads, kā NAT nodrošina IPv4 adrešu mērogojamību. NAT servisu konfigurēšana maršrutētājos, IPv4 adrešu mērogojamībai maza un vidēja izmēra datortīklos. Traucējumi tīkla adrešu translēšanā. 10.Ierīču atklāšana, pārvaldība un uzturēšana. Atklāšanas protokolu izmantošana tīkla topoloģijas noteikšanai. NTP un Syslog konfigurēšana datortīklos. IOS faili un maršrutētāju un komutatoru konfigurācijas failu uzturēšana. 11.1. praktiskais eksāmens 12.2. praktiskais eksāmens 13.Nobeiguma eksāmens (tests)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai saņemtu kursā paredzēto ieskaiti ar atzīmi, visiem teorētiskajiem un praktiskajiem testiem jābūt izpildītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students katru nedēļu patstāvīgi izpilda attiecīgo apgūtās tēmas teorētisko testu un praktisko uzdevumu, ja attiecīgajā tēmā tāds ir izveidots.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums tiek aprēķināts no visiem izpildītajiem kursa teorētiskajiem, praktiskajiem un noslēguma testiem.

Pamatliteratūra

Reģistrētajiem studentiem pieejamais oficiālais mācību materiāls Cisco Tīklu Akadēmijas vietnē: http://www.netacad.com.
Odom, Wendell CCNA routing and switching ICND2 200-105: official cert guide : learn, prepare, and practice for exam success / Wendell Odom ; with contributing author Scott Hogg. Academic edition. Indianapolis, IN: Cisco Press, [2016] xlviii, 876 lpp. ISBN 9781587205989.
Odom, Wendell CCENT/CCNA ICND1 100-105: official cert guide : learn, prepare, and practice for exam success / Wendell Odom. Indianapolis, IN: Cisco Press, [2016] lii, 965 lpp. ISBN 9781587205804.
Santos, Omar. CCNA Security 210-260 : official cert guide : learn, prepare, and practice for exam success / Omar Santos, John Stuppi. Indianapolis, IN: Cisco Press, [2015] xxxvi, 570 lpp. ISBN 9781587205668.

Papildliteratūra

Dye, Mark A. Network fundamentals: CCNA exploration companion guide / Mark A. Dye, Rick McDonald, Antoon W. Rufi. Indianapolis, IN: Cisco Press, c2008. xxiv, 528 lpp. ISBN 9781587132087.
Graziani, Rick. Routing protocols and concepts : CCNA exploration companion guide / Rick Graziani, Allan Johnson. Indianapolis, Indiana: Cisco Press, c2008. xxxiv, 606 lpp. ISBN 9781587132063 (hbk).
Lewis, Wayne, LAN switching and wireless : CCNA exploration companion guide / Wayne Lewis. Indianapolis, IN: Cisco Press, c2008. xxvi, 497 lpp. ISBN 9781587132070.
Vachon, Bob. Accessing the WAN: CCNA exploration companion guide / Bob Vachon, Rick Graziani. Indianapolis, Indiana: Cisco Press, c2008. xxiv, 668 lpp. ISBN 9781587132056 (hbk).

Periodika un citi informācijas avoti

http://www.netacad.com http://www.networkworld.com/

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss ITF akadēmiskās studiju programmas "Datorvadība un datorzinātne" studentiem.