Kursa kods InfT2033

Kredītpunkti 2

Programmēšana Windows vidē

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums12.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Ingus Šmits

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursa ietvaros tiek apskatīta Windows lietojumu veidošana, izmantojot programmēšanas valodu C# un integrēto izstrādes vidi Visual Studio .Net. Studenti gūst praktiskas iemaņas teksta ievades, sarakstu apstrādes, datu validācijas, izvēlņu veidošanas, bilžu attēlošanas un grafikas veidošanas komponentu izmantošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par Windows lietojumu veidošanu, izmantojot programmēšanas valodu C#.
prasmes kodēt un atkļūdot programmas, lietot labo programmēšanas stilu, realizēt lietotāja saskarnes
kompetences patstāvīgi kodēt un atkļūdot programmas aprēķinu, un datu apstrādes uzdevumu veikšanai, realizēt lietotāja saskarnes, neizmantojot datu bāzu vadības sistēmas

Kursa saturs(kalendārs)

1 Darbs ar klasi Application.
2 Windows lietojumu kompilēšana.
3 Komponentes TextBox un MessageBox.
4 Kontroldarbs.
5 Sarakstu komponentes.
6 Komponente RichTextBox.
7 Sistēmas dialogi.
8 Delegāti.
9 Delegāti.
10 Komponentes MenuStrip un ToolStrip.
11 Komponentes Timer, CheckBox un RadioButton.
12 Kontroldarbs.
13 Ievades datu validācija.
14 Komponente PictureBox.
15 Darbs ar grafiku.
16 Kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmena atzīme tiek formēta kā akumulējošais vērtējums no divām daļām – praktisko darbu un kontroldarbu vērtējums (40%), eksāmena uzdevuma vērtējums (60%)

Pamatliteratūra

1. Troelsen A., C# and the .NET Platform. Apress, 2010
2. Petzold C., Programming Microsoft Windows with C#, Microsoft Press, 2001

Papildliteratūra

1. NET Development [tiešsaiste] [skatīts 29.11.2010.]. Pieejams: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff361664.aspx

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas kurss ITF profesionālās bakalaura studiju programmas „Programmēšana” un obligātais studiju kurss akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Datorvadība un datorzinātne” pilna laika studijās.