Kursa kods InfT2028

Kredītpunkti 2

Sistēmu modelēšana I

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareDatorvadība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums12.09.2017

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Jekaterina Smirnova

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

DatZ1009, Programmēšanas pamati I

DatZ1010, Programmēšanas pamati II

Kursa anotācija

Tiek apskatīts sistēmu modelēšanas jēdziens, modelēšanas veidi, biznesmodelēšana un tās komponentes, datu plūsmu modelēšana. Tiek apgūtas zināšanas par sistēmu organizatoriskās struktūras modelēšanu, biznesa procesu modelēšanu, biznesa procesu diagrammu izstrādi un to lietošanu. Studenti iegūst praktiskās iemaņas darbā ar vairākiem modelēšanas rīkiem, kā arī izpilda patstāvīgus darbus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

•zināšanas par sistēmu modelēšanas iespējām un modelēšanas lomu sistēmas izstrādes procesā; par dažāda veida modeļu pielietošanu sistēmas funkcionalitātes un struktūras aprakstīšanai.
•prasmes praktiski izstrādāt sistēmas struktūras un uzvedības modeļus, izmantojot vairākas notācijas;
•kompetences patstāvīgi analizēt sistēmas modeļus un izvēlēties piemēroto risinājumu sistēmas funkcionalitātes aprakstīšanai sistēmas izstrādes vai pārbūves procesā, kā arī pamatot savu viedokli.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Modelēšanas un sistēmanalīzes jēdziens, veidi un to pielietojums.
2 Modelēšanas rīku izvēle.
3 Problēmjomas izvēle un apraksts.
4 Organizatoriskās struktūras modeļa veidi un izveidošanas principi.
5 Biznesa modelēšanas jēdziens, biznesa procesa modeļa izveidošanas principi.
6 BPMN jēdzieni, iepazīšanas ar BPMN elementiem.
7 BPMN diagrammu veidi.
8 BPMN vārteju veidi, sazarojums, apvienošana.
9 BPMN notikumu veidi, notikumu izmantošanas atšķirība diagrammas sakumā, beigās un vidū.
10 BPMN uzdevumu veidi.
11 Pūla un joslas izmantošana BPMN diagrammā.
12 Datu plūsmu diagrammas izveidošana, detalizācijas līmeņa noteikšana.
13 Kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai saņemtu ieskaiti ar atzīmi ir nepieciešams:
•izpildīt un aizstāvēt visus praktiskus darbus;
•nokārtot teorijas un praktisko kontroldarbus;
•izstrādāt un aizstāvēt patstāvīgus darbus.
Ieskaites atzīme tiek formēta, kā akumulējošā atzīme, ņemot vērā praktiskus darbus, vērtējumu par teorijas un praktisko kontroldarbiem un vērtējumu par patstāvīgiem darbiem.

Pamatliteratūra

1.Rumpe B. Modeling with UML : language, concepts, methods. Springer Berlin Heidelberg, 2016. 281 p. (Pieejama Latvijas Nacionālā bibliotēkas Tehnoloģiju un dabaszinātņu lasītavā)
2.Podeswa H. UML for the IT business analyst : a practical guide to object-oriented requirements gathering using the unified modeling language. Course Technology/Cengage Learning, 2010. 372 p. (Pieejama RTU Zinātniskajā bibliotēkā un RTU portālā ORTUS)
3.Schach S. Object-oriented and classical software engineering. McGraw-Hill, c2011. 667 p. (Pieejama LLU Fundamentālajā bibliotēkā)
4.Miles R. Learning UML 2.0. O'Reilly, 2006. 269 p. (Pieejama LLU Fundamentālajā bibliotēkā)

Papildliteratūra

1.Unified Modeling Language oficiālā mājas lapa: http://www.uml.org/
2.BPMN oficiālā mājas lapa: http://www.bpmn.org/

Periodika un citi informācijas avoti

1.Žurnāls "World Journal of Modelling and Simulation", World Academic Press, Pieejams: http://www.wjms.org.uk/

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ITF akadēmiskajā bakalaura studiju programmā „Datorvadība un datorzinātnes”.