Kursa kods InfT1036

Kredītpunkti 3

IT dizainā I

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums04.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaVadības sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Nataļja Vronska

Dr. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti pilnveido zināšanas un prasmes par dažādu rastru datorprogrammu darba telpām.
Studenti apgūst tematus par fotoattēlu apstrādi un rediģēšanu, animāciju un fotomontāžu, kas nepieciešams dažādu dizaina darbu izveidē un noformēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
spēj parādīt profesijai atbilstošas specializētas zināšanas par dažādām rastru datorprogrammām – laboratorijas darbi;
Prasmes: analizēt un izvērtēt praktiskai darbībai atbilstošo informāciju, izmantojot zināšanas, lai izpildītu nepieciešamos darbus – patstāvīgie darbi;
Kompetences: spēj izvērtēt un izmantot atbilstošās zināšanas un prasmes dažādu dizaina darbu izveidē – kontroldarbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Dažādu rastru datorprogrammu darba telpas (6 h).
2. Attēlu apstrāde un rediģēšana (4 h).
3. Dažādu dizaina darbu izveide (7 h).
4. Izveidoto objektu animācija (4 h).
Pirmais kontroldarbs (1 h).
5. Specializēto datorprogrammu izmantošana amatniecībā (2 h).
6. Fotomontāža dizaina darbos (7 h).
7. Dažādu dizaina darbu izveide (9 h).
8. Actions izmantošana dizaina darbos (4 h).
9. Darbību cikla izveide, izmantojot JavaScript (3 h).
Otrais kontroldarbs (1 h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

80% lekciju apmeklējums, sekmīgs kontroldarbu novērtējums. Visiem laboratorijas un patstāvīgajiem darbiem jābūt ieskaitītiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no kontroldarbu un patstāvīgo darbu kumulatīvā vērtējuma. Atzīme ir vidējais aritmētiskais starp kontroldarbu un patstāvīgo darbu vērtējumiem.

Pamatliteratūra

• A. Šmits Digitālā fotogrāfija. Zvaigzne ABC: 320.lpp.
• D. Hārmens Digitālās fotogrāfijas rokasgrāmatas. Zvaigzne ABC: 320.lpp.
• M. Raits. Digitālā fotogrāfija. Zvaigzne ABC: 2006. 239.lpp.

Papildliteratūra

• T. Ang. Digital Photography. Penguin Books: 2018. 224.p.

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Dizains un amatniecība” pilna un nepilna laika studijās