Kursa kods InfT1033

Kredītpunkti 2

Lietojumprogrammatūra

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums26.09.2017

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Tatjana Tabunova

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurss aplūko integrēto lietojumprogrammatūras pakotņu izmantošanu dažāda veida dokumentu, izklājlapu un prezentāciju sagatavošanā. Lietotņu izmantošanas iespējas tiek paplašinātas, lietojot makrokomandu ierakstīšanu un rediģēšanu, kā arī dažādas Visual Basic for Applications programmēšanas iespējas, vadības elementu, struktūru un dialoga logu lietošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par lietojumprogrammatūras pakotņu izmantošanas metodēm un valodu Visual Basic for Application (VBA);
prasmes lietot praksē savstarpēji saistītas dažādas lietojumprogrammas un izmantot makrokomandas;
kompetences, strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, lietot informācijas sagatavošanas un apstrādes līdzekļus, sagatavot prezentācijas materiālus un pasākumus un vadīt tos, kā arī pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Vadības pogu un hipersaišu izmantošana prezentācijās. Prezentācijas veidņu izstrāde. Saglabāšana citos formātos.
2 Formu sagatavošana tekstapstrādes lietotnē.
3 Stili un to lietošana. Automātiska attēlu, tabulu un formulu numerācija. Sarakstu veidošana. Apjomīgie dokumenti.
4 1. kontroldarbs: Apjomīgo dokumentu sagatavošana tekstapstrādes lietotnē.
5 Aprēķini un diagrammas izklājlapu tabulās. Dažādu funkciju lietošana.
6 Absolūtās un jauktās adresācijas izmantošana. Nosaukumu piešķiršana šūnām un šūnu apgabaliem un to izmantošana.
7 Šķērsgriezumu tabulu un diagrammu veidošana. Tabulas noformēšana atbilstoši nosacījumiem.
8 2. kontroldarbs: Izklājlapu sagatavošana.
9 Makrosa ierakstīšana un izmantošana izklājlapu, tekstapstrādes un prezentāciju lietotnē. Lietotāja funkciju izveidošana.
10 VBA: darbības ar izklājlapu lietotnes objektiem.
11 VBA: izpildes vadības struktūras. Iepriekšnoteikto un standarta dialoga logu izmantošana.
12 Lietotāja dialoga loga izveidošana VBA. Lietotāja dialoga loga izveidošana speciālajā dialogu veidošanas lapā.
13 Vadības elementu ievietošana tieši dokumentā un darblapā.
14 Pasūtījuma veidlapas un rēķina sagatavošana izklājlapu lietotnē.
15 Testa sagatavošana prezentāciju lietotnē. Izstrādnes sagatavošana, izmantojot savus VBA kodus.
16 3. kontroldarbs: Visual Basic for Aplications lietošana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaites vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma:
1. kontroldarbs: 20 punkti
2. kontroldarbs: 30 punkti
3. kontroldarbs: 35 punkti
10 punkti veido ieskaites atzīmes 1 balli. Ja neapmierina semestra kumulatīvais vērtējums, students var rakstīt papildus kontroldarbu par visu semestra vielu.
Kontroldarbus var pildīt tikai norādītajos laikos.

Pamatliteratūra

1. Dukulis I. Apgūsim jauno PowerPoint! Microsoft Office PowerPoint 2003. – R.: Turība, 2006. 144 lpp.
2. Veiss K. Darbs ar operētājsistēmu Windows Vista un pakotni Microsoft Office. – R.: Apgāds Zvaigzne ABC, 2009. 128 lpp
3. McFedries P. VBA for the 2007 Microsoft® Office System. – Que Publishing, 2007. – 432 p.
4. Walkenbach J. Excel 2010 Power Programming with VBA (Mr. Spreadsheet's Bookshelf). – Wiley, 2010 – 1080 p.

Papildliteratūra

1. Mansfield R. Mastering VBA for Microsoft Office 2007. – Sybex, 2008.-888p.
2. Shepherd R. Excel 2007 VBA Macro Programming. – McGraw-Hill Osborne Media, 2009. – 416 p.
3. Jelen B., Syrstad T. VBA and Macros: Microsoft Excel 2010 (MrExcel Library). – Que, 2010. – 656 p.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ITF akadēmiskajā bakalaura studiju programmā "Datorvadība un datorzinātne" un nozares profesionālās specializācijas studiju kurss ITF profesionālajā bakalaura studiju programmā “Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai”.