Kursa kods InfT1001

Kredītpunkti 2

Informātika I

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums04.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaVadības sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Nataļja Vronska

Dr. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti pilnveido zināšanas un prasmes par informācijas drošību un datu aizsardzību, ergonomiku, darba noformēšanas struktūru.
Studentiem veidojas izpratne par liela apjoma dokumentu noformēšanu.
Studenti apgūst tematus par tabulācijas zīmēm, formulu rakstīšanu, tabulu un sleju veidošanu, formu laukiem, stiliem, satura rādītāju, attēlu un tabulu sarakstiem, bibliogrāfiju, kas nepieciešams kursa darbu un studiju projektu izstrādāšanā un noformēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: izprot informācijas drošību un datu aizsardzību; spēj optimizēt cilvēka un izmantojamo tehnoloģiju mijiedarbību; spēj izskaidrot darba noformēšanas prasības– teorijas tests;
Prasmes: analizēt un izvērtēt praktiskai darbībai atbilstošo informāciju, izmantojot zināšanas, lai izpildītu nepieciešamos darbus – laboratorijas darbi;
Kompetences: spēj izvērtēt un izmantot atbilstošās zināšanas un prasmes par liela apjoma dokumentu noformēšanu – kontroldarbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Dokumenta noformējums, titullapas izveide (1 h).
2. Tabulācijas zīme, to pielietojums dokumentu veidošanā (1 h).
3. Sarežģītu tabulu veidošana, noformēšana un rediģēšana (2 h).
4. Formulu rakstīšana, izmantojot dažādas matemātiskās struktūras (1 h).
5. Sleju veidošana (1 h).
Pirmais kontroldarbs (1 h).
6. Formu lauki: veidlapas izveide, aizslēgšana, aizsardzība un aizpildīšana (2 h).
7. Stilu izmantošana liela apjoma dokumentu noformēšanā, stilu modificēšana un definēšana. Satura rādītāja izveide. Automātiska attēlu un tabulu numerācija (2 h)
8. Attēlu un tabulu sarakstu automātiska veidošana. Priekšmetu alfabētiskā rādītāja veidošana. Darbs ar sekcijām (2 h).
9. Grāmatzīmju ievietošana. Bibliogrāfijas izveide, izmantojot APA stilu (2 h).
Otrais kontroldarbs (1 h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

80% lekciju apmeklējums, sekmīgs teorijas testa un kontroldarbu novērtējums. Visiem laboratorijas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no kontroldarbu un teorijas testa kumulatīvā vērtējuma.
Ieskaites atzīme ir vidējais aritmētiskais starp kontroldarbu un teorijas testa vērtējumiem.

Pamatliteratūra

• Augucēvičs J. Word. Microsoft Office 2013. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2015. 86 lpp. • MS Word 2010. Rīga, LU. Pieejams: http://ejuz.lv/mva • Augucēvičs J. Word. Microsoft Office 2010. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2013. 64 lpp. • Metodiskie noteikumi maģistra darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Pieejams: http://ejuz.lv/mv9 • Ergonomika darbā. Rīga: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2010. 192 lpp.

Papildliteratūra

• Esi drošs. Pieejams: https://www.esidross.lv/
• Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija. Pieejams: https://www.cert.lv/lv
• Anderson T., Anderson C., Hart-Davis G. Beginning Microsoft Word 2010. Apress: 2010. 380 p.
• Gunter S.K. Easy Microsoft Word 2010. Que: 2010. 264 p.

Piezīmes

Obligāts kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Pārtikas produktu tehnoloģija” pilna un nepilna laika studijās.