Kursa kods HidZ4010

Kredītpunkti 2

Meliorācija IV

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareŪdenssaimniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.02.2013

Atbildīgā struktūrvienībaVides un ūdenssaimniecības katedra

Kursa izstrādātāji

author prof. (Emeritus)

Viesturs Jansons

Dr. sc. ing.

author viesdoc.

Uldis Kļaviņš

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursā sniegta informācija par meliorācijas sistēmu ekspluatācijas nepieciešamību lauksaimniecības zemju pareizā apsaimniekošanā Latvijas klimatiskajos apstākļos. Noteikta meliorācijas sistēmu un tās sastāvdaļu piederība un ūdenssaimniecības kadastra veidošanas principi. Apgūti vaļējo gultņu, drenāžas sistēmu, hidrotehnisko būvju ekspluatācijas pamatjautājumi. Analizēti meliorācijas sistēmu bojājumu atrašanas paņēmieni, defektu novēršanas metodes un remontdarbu izpildes tehnoloģija. Doti LR likumdošanas normatīvie akti par meliorācijas kadastru, sistēmu būvniecību un ekspluatāciju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentiem būs:
• Zināšanas par jaunākajām atziņām meliorācijas sistēmu ekspluatācijā un to pielietošanas problēmām.
• Prasmes izvēlēties un kritiski izvērtēt dažādu ūdenssaimniecības sistēmu (nosusināšanas, apūdeņošanas, polderu, hidrotehniskās būves) ekspluatācijas metodes un tehnoloģijas.
• Kompetence, saistībā ar ekspluatācijas metodēm un ūdenssaimniecības tehnoloģijām, praktiski pielietot tās citos speciālajos studiju kursos kā arī veikt šajā ūdenssaimniecības nozarē zinātniskos pētījumus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Meliorācijas sistēmu būvniecības vēsture un meliorācijas sistēmu stāvoklis Latvijā.
2 Meliorācijas likumdošanas pamati un meliorācijas sistēmu piederība
3 Ūdenssaimniecības sistēmu kadastrs, tā saturs un pielietošana.
4 Zemes melioratīvā stāvokļa novērtēšana.
5 Meliorācijas sistēmu galvenās sastāvdaļas.
6 Meliorācijas sistēmu uzraudzība un kopšana (gultnes, drenāža, hidrobūves).
7 Meliorācijas sistēmu apsekošana un defektu noteikšana.
8 Vaļējo gultņu defekti un to novēršana.
9 Regulējošā tīkla defektu noteikšana un to novēršana.
10 Hidrotehnisko būvju ekspluatācija
11 Polderu sistēmu ekspluatācija.
12 Apūdeņošanas sistēmu ekspluatācija.
13 Meliorācijas sistēmu remonti.
14 Meliorācijas sistēmu renovācija.
15 Ekspluatācijas hidrometrija un hidromelioratīvie novērojumi.
16 Meliorācijas sistēmu ekspluatācija un vides aizsardzības aspekti.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite par praktiskajiem darbiem, patstāvīgais darbs par meliorācijas sistēmu ekspluatācijas jautājumiem, eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Strūbergs J.. Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas rokasgrāmata. Jelgava, 1999. 48 lpp.
2. Strūbergs J.. Meliorācijas sistēmu uzturēšana. Rokasgrāmata. Jelgava, 2005. 31 lpp.

Papildliteratūra

1. Kļaviņš U.., Labrencis V.. Meliorācijas terminu definīcijas un skaidrojumi. Jelgava: LLU, 1997. 53 lpp.
2. LR būvnormatīvi "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves". MK Nr.631. (23.VIII.2005.) 50 lpp.Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=115151
3. Meliorācijas kadastra noteikumi. MK Nr.629. (27.VII.2004.) 11 lpp. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=91779

Periodika un citi informācijas avoti

1. SaimnieksLV. Lauksaimniecības nozares komercžurnālsRīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.

Piezīmes

Kurss iekļauts VBF vides un ūdenssaimniecības studiju programmas speciālajā kursā.