Kursa kods HidZ3034

Kredītpunkti 2

Hidrotehniskās būves

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareHidrotehnika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums07.03.2017

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Einārs Pundurs

Augstākā izglītība(līm.)

Priekšzināšanas

BūvZ1037, Inženierģeodēzija

BūvZ2044, Būvkonstrukcijas I

BūvZ2045, Būvkonstrukcijas II-1

BūvZ2049, Būvkonstrukcijas II-2

BūvZ2050, Būvkonstrukcijas II-3

BūvZ3095, Būvkonstrukcijas III

BūvZ3107, Ceļi un tilti I

BūvZ3108, Ceļi un tilti II

BūvZ3113, Ģeotehnika

HidZ2008, Hidraulika

Kursa anotācija

Ūdenssaimniecības nozare. Ūdens likumdošanas pamati. Hidrotehniskās būves – būves, uz kurām iedarbojas ūdens spiediens un kuras kalpo ūdens resursu izmantošanai vai ūdeņu kaitīgās iedarbības novēršanai. Hidroloģiskie, filtrācijas, gultnes, būvju hidrauliskie aprēķini, vēja un lietus, erozijas iedarbība. Ūdenskrātuves, to parametri. Zivsaimniecības dīķi. Ģeosintētika. Pielietojamie materiāli, to izvēles pamatojums. Būvdarbu veikšanas secība, pielietojamās tehnoloģijas. Hidroenergētiska, jaudas, iekārtas. Darbu daudzumu aprēķins. Tāmes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par hidrotehniskajām būvēm, to iedalījums, galvenie aprēķinu principi.
• Prasme izvēlēties hidrotehnisko būvju tipu, risināt ūdens ap-saimniekošanas jautājumus, veikt nepieciešamos būvju aprēķinus un konstrukciju izvēli.
• Zināšanas būvniecībā un būvju ekspluatācijā. Hidrotehnisko būvju konstrukciju izvēle, darbu daudzuma, tāmes aprēķināšana. Sastādīt hidrotehnisko būvju būvprojektus

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ūdens resursi, hidrobūves, ūdenstilpes un ūdens notece Latvijā
2 Hidrotehniskās būves, iedalījums.
3 Filtrācijas procesi hidrobūvēs, apgrieztais filtrs, ģeosintētika.
4 Ūdenskrātuves, to raksturlielumi.
5 Ūdenskrātuvju aprēķina pamati.
6 Aizsprosti, to klasifikācija.
7 Ūdens novadbūves.
8 Novadbūvju hidrauliskie un statiskie aprēķini.
9 Būves uz kanāliem.
10 Aizvari, to klasifikācija.
11 Gultņu regulēšanas būves.
12 Zivsaimniecības būves.
13 Hidroenerģētikas būves
14 Ūdens likumdošana.
15 Būvju darbu daudzumi, tāmes.
16 Hidrotehnisko būvju ekspluatācija

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizstrādā, jāiesniedz un sekmīgi jāaizstāv hidrotehniskās būves aprēķinu - grafiskais darbs. Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Rozentāls G., Žodziņš J. Meliorācijas sistēmu hidrotehniskās būves. Rīga: Zvaigzne 1987. 236 lpp.
2. Beikerts G. Zīverts A. Lauksaimniecības ūdenskrātuves. Rīga: Liesma, 1974. 144 lpp.
3. Kļaviņš U., Žodziņš J. Ūdeneskrātuves un dīķi. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU. 2007. 64 lpp.
4. Zīverts A. Hidroloģija. Ievads un hidroloģiskie aprēķini. Jelgava: LLU, 2004. 104 lpp.
5. Hydraulics for Civil Engineers. Peter Wynn. Anglia Ruskin University, London. 196 lpp.

Papildliteratūra

1. Sarma B. Hidrometrija, hidroloģija un noteces regulēšana. Rīga: Zvaigzne 1990. 189 lpp.
2. RRA Latvijas meliorācija. Metodiskie norādījumi VI daļa. Ūdenskrātuves un dīķi. Rīga: Meliorprojekts, 1992. 106 lpp.
3. Saldūdens zivju audzēšana. Dīķu ierīkošana. SIA "BZI". Rīga: Madris, 1997. 141 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Meliorācijas jomu reglamentējošie normatīvie akti [tiešsaiste] [skatīts 28.03.2017.]. Pieejams: www.zmni.lv/lv/page/melioracija
2. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves": MK noteikumi Nr. 329 [tiešsaiste]. Pieņemts: 30.06.2015. Stājas spēkā: 01.07.2015. [Skatīts 28.03.2017.]. Pieejams: http://likumi.lv/ta/id/274993-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-224-15-melioracijas-sistemas-un-hidrotehniskas-buves
3. http://topografija.lv/
4. http://www.melioracija.lv/

Piezīmes

Izvēles studiju kurss VBF pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Būvniecība".