Kursa kods HidZ3025

Kredītpunkti 2

Meža meliorācija

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareŪdenssaimniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.02.2013

Atbildīgā struktūrvienībaVides un ūdenssaimniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Artūrs Veinbergs

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursā apskatīta meliorācija un tās nozīme mežsaimniecībā. Ietverti arī jautājumi par augsnes pārliekā mitruma cēloņiem, hidroloģiju un ūdens bilanci. Apskatīti pamatjautājumi hidroģeoloģijā, hidrostatikā un hidrodinamikā.
Kursā jāapgūst nosusināšanas sistēmas un to elementu darbības pamatprincipi, satiksmes un hidrotehnisko būvju un ceļu uzbūves un projektēšanas pamatprincipi, meliorācijas sistēmu ierīkošana un ekspluatācija. Apskatāmi jautājumi par apūdeņošanu un tās nepieciešamību un laistīšanas režīmu. Meliorācijas likums.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas un izpratne par melioratīvo pasākumu kompleksu, tā nozīmi zonāla un vietēja rakstura dabas apstākļos uz lauksaimniecībā un mežsaimniecībā izmantojamām platībām, kā arī ietekmi uz ražošanas attīstību un vides kvalitātes prasību nodrošināšanu.
• Prasmes izvērtēt esošo meža platību melioratīvo stāvokli, tehniski risināt, tehniski-ekonomiski pamatot un izstrādāt nepieciešamo vai vēlamo pasākumu kompleksu mitruma režīma regulēšanai un platību sagatavošanai atbilstoši meža platību izmantošanas mērķiem un uzdevumiem.
• Kompetence izvēlēties augsnes mitruma režīma regulēšanas metodes un piemērot optimālus mitruma režīma regulēšanas paņēmienus. Spēja teorētiski izvērtēt vietējos un zonālos augsnes mitrumu ietekmējošos faktorus un veikt hidroloģiskos aprēķinus. Tiem atbilstoši analītiski un grafiski pamatoti dimensionēt nosusināšanas sistēmas un satiksmes būves

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads meliorācijā, tās vēsture. Meliorācijas nozīme Latvijā un pasaulē.
2 Pārliekā mitruma cēloņi. Nosusināšanas sistēma un tās sastāvdaļas.
3 Meža zemju nosusināšanas sistēma, tās parametri.
4 Hidroloģija, ūdens bilance, hidrometrija.
5 Ekskursija pa meliorācijas objektiem.
6 Hidroloģiskie aprēķini.
7 Būves uz nosusināšanas sistēmām. Ceļi.
8 Drenāža, tās aprēķini. Gruntsūdens un pazemes ūdeņi.
9 Hidraulika, hidrostatika.
10 Hidrodinamika. Novadtīkla hidrauliskie aprēķini.
11 Notekas, to piemērotība platību nosusināšanai.
12 Polderi. Inženiermeliorācija.
13 Nosusināšanas sistēmu ekspluatācija.
14 Kino par meliorāciju.
15 Apūdeņošanas sistēma.
16 Ar meliorāciju saistītā likumdošana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Par apgūto mācību vielu jānokārto rakstiska ieskaite. Vērtējums tiek piešķirts ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Latvijas būvnormatīvs LBN 224-05 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves” Rīga, 2005. MK noteikumi Nr.631 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-05 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves"" [tiešsaiste]. Pieņemts 23.08.2005.; stājas spēkā 01.09.2005. [Skatīts 04.04.2013.] Pieejams:: http://www.likumi.lv/doc.php?id=115151
2.Meliorācijas likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 14.01.2010.; stājas spēkā 25.01.2010. ar grozījumiem: Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=203996
3. Meža infrastruktūras objektu projektēšana. Tehniskie noteikumi LV UTN 40003466281-3-2008. Reģistrēts AS „Latvijas valsts meži”. Rīga: Latvijas valsts meži, 2008. 72 lpp.
4. Labrencis V., R. Sudārs R. Meža meliorācija. Jelgava: LLU, 2005. 165 lpp.

Papildliteratūra

1. Labrencis V., Sudārs R. Meža meliorācija. Jelgava: LLU, 2005. 165 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Vides Vēstis: Vides aizsardzības kluba žurnāls. Rīga: Vides aizsardzības klubs. ISSN 1407-2939.
2. Baltijas Koks: starptautisks žurnāls uzņēmīgiem cilvēkiem. Rīga: Meža Mediju centrs. ISSN 1407-6667.

Piezīmes

Kurss iekļauts MF Mežzinātnes bakalaura studiju programmas obligātajā daļā un VBF Vides un ūdenssaimniecības profesionālās studiju programmas izvēles daļā.