Kursa kods HidZ2012

Kredītpunkti 3

Inženierhidroloģija

Zinātnes nozareZemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

Zinātnes apakšnozareHidroloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums18.04.2018

Atbildīgā struktūrvienībaVides un ūdenssaimniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Inga Grīnfelde

Mg.

Kursa anotācija

Studenti iegūst pamatzināšanas par atmosfēras un hidrosfēras teorētiskiem un praktiskajiem jautājumiem. Interaktīvais lekciju un praktisko darbu pielietojums ļauj detalizētāk izprast koncepciju par atmosfēras pamatiem, laika apstākļu paredzēšanu un ūdens aprites cikla bilanču metodēm.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Nostiprinātas un papildinātas zināšanas par hidroloģijas un meteoroloģijas pamatiem.
• Prasmes izpildīt nozares vajadzības upju baseinu ūdens bilances aprēķinos.
• Kompetence pielietot iegūtās prasmes un nepieciešamo informāciju hidroloģisko un meteoroloģisko aprēķinu veikšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Meteoroloģijas, klimatoloģijas un hidroloģijas galveno jēdzienu skaidrojums attīstības vēsture.
2 Atmosfēra un hidrosfēra. To sastāvs un izcelšanās Ūdens fizikālās un ķīmiskās īpašības. Ūdens aprite dabā. Ūdens bilance
3 Atmosfēras uzbūve. Atmosfēras gaisa termodinamiskās īpašība.
4 Ūdens tvaiku kondensācija, migla un mākoņi. Nokrišņi. Bāriskais lauks.
5 Klimats. Latvijas klimats.Klimata izmaiņas. Upes baseins. Upes baseina hidrogrāfiskie raksturojumi.
6 Ūdens plūsma upēs. Šķērscirkulācija. Upju režīms.
7 Ūdens erozija, upju saneši, gultņu procesi. Ezeri un ūdenskratuves. Purvi.
8 Straumes ātrumu mērīšana. Caurplūdumu noteikšana.
9 Hidroloģisko aprēķinu metodes. Aplēses hidroloģiskā lieluma jēdziens. Latvijā lietotās reģionālās sakarības aplēses hidr
10 Hidroloģisko lielumu nodrošinājums (pārsniegšanas varbūtība). Teorētisko nodrošinājuma līkņu parametri.
11 Nepārtrauktu neviendabīgu hidroloģisko lielumu ilguma (nodrošinājuma) līknes.
12 Seminārs par hidroloģisko aprēķinu pielietojumu praksē. Noteces normas noteikšana.
13 Pavasara palu veidošanās faktori un aplēses maksimālo caurplūdumu aprēķināšana.
14 Maksimāli iespējamie plūdi; to aprēķināšana un izmantošana hidrobūvju pārbaudei.
15 Hidroloģiskās prognozes; to saistība ar hidroloģiskajiem aprēķiniem. Hidroenerģētikas potenciāla aprēķinu pamatojums.
16 Laboratorijas un praktisko darbu aizstāvēšana, seminārs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jānokārto eksāmens

Pamatliteratūra

1. Zīverts A. Hidroloģija (Ievads un hidroloģiskie aprēķini). Jelgava: LLU, 2004. 104 lpp.
2. Sarma B. Hidrometrija, hidroloģija un noteces regulēšana. Rīga: Zvaigzne, 1990. 189 lpp.

Papildliteratūra

1. Ahrens C. D. Meteorology today. Pacific Grove: Brooks/Cole, Thomson Learning, 2000. 586 p.+ CD “Blue Skies”
2. Pandalons V., Iljins U. Meteoroloģija I daļa. Jelgava: LLU, 1999. 111 lpp.
3. Guide to hydrological practices. [tiešsaiste]. World Meteorological Organization, 1994. 735 p. [skatīts 03.05.2018.] Pieejams: https://portal.camins.upc.edu/materials_guia/250144/2013/WMOENG.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Nordic Hydrology . Published by IWA Publishing. ISSN: 0029-1277.
2. World's Water. ISSN: 1528-7165

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Vide un ūdenssaimniecība" obligātajā daļā.