Kursa kods Fizi2016

Kredītpunkti 3

Fizika

Zinātnes nozareFizika un astronomija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits64

Kursa apstiprinājuma datums20.02.2013

Atbildīgā struktūrvienībaFizikas katedra

Kursa izstrādātāji

author doc.

Ilze Pelēce

Dr. sc. ing.

author prof.

Uldis Iljins

Dr. habil. sc. ing.

Aizstātais kurss

Fizi2013 [GFIZ2014] Fizika

Kursa anotācija

Fizikas kursu apgūst lekcijās, laboratorijas darbos un studējot patstāvīgi.
Balstoties uz fizikas pamatzināšanām, skaidro jautājumus par bioloģisku objektu eksistencei nepieciešamajiem nosacījumiem: ūdeni, siltumu, gāzu apmaiņu un gaismu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par fizikas kursā aplūkotajām likumsakarībām un kritiska izpratne par to pielietojamību reālu savā specialitātē aplūkoto procesu aprakstīšanai;
• prasmes veikt fizikālu lielumu mērījumus un pielietot zināšanas aprēķinos savas nozares pētniecībā, apkopot un analītiski aprakstīt rezultātus;
• kompetence izvērtēt mērījumu un aprēķinu rezultātus, problēmu risinājumus un izprast savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads. Mehānikas pamati.
2 Mehānikas pamati.
3 Virsmas spraigums.
4 Kapilārās parādības.
5 Šķidrumu viskozitāte.
6 Šķidrumu un gāzu plūsmas
7 Skaņa.
8 Temperatūra un siltums.
9 Siltumapmaiņas procesi.
10 Atoma uzbūve
11 Elektriskais lauks, tā nozīme
12 Elektriskā strāva, tās izmantošanas pamatprincipi
13 Magnētiskās parādības.
14 Maiņstrāva
15 Gaisma, tās likumsakarības.
16 Optiskās ierīces.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Zināšanu kontrole: 1/Teorijas kontroldarbi - 3; 2/Praktisko darbu kontroldarbi - 3; 3/Patstāvīgie mājas darbi - 3; 4/ Laboratorijas darbu aizstāvēšana - 9; 5 / Eksāmens. Katru pārbaudi vērtē ar 0-10 punktiem. Lai kārtotu eksāmenu jāsavāc 50% punktu.

Pamatliteratūra

1. Fizika. Grabovskis R. Rīga: Zvaigzne, 1983. 646 lpp.
2. http://estudijas.llu.lv
3. Fizikālā un koloidālā ķīmija. Alksnis U., Kļaviņš Z., Kūka A. u.c. Rīga: Zvaigzne, 1990. 426 lpp.

Papildliteratūra

1. Giancoli D. C. Physics Principles with Applications 6th Edition . Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education International/Prentice Hall, 2005. 946 p.
2. Белановский А. С. Основы биофизики в ветеринарии. Моcква: Дрофа, 2007. 330 стр.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Terra. Rīga: Latvijas Universitāte. ISSN 977-1407-7191
2. Ilustrētā zinātne. Rīga: Mediju grupa TOPS. ISSN 1691-256X.

Piezīmes

Kurss iekļauts PTF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Pārtikas produktu tehnoloģijas" pilna un nepilna laika studijās.