Kursa kods Fizi2010

Kredītpunkti 2

Fizika I

Zinātnes nozareFizika un astronomija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.02.2013

Atbildīgā struktūrvienībaFizikas katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Uldis Gross

Dr. phys.

Kursa anotācija

Fizikas kursā aplūko pamatlikumus, kuri ir visu dabas un inženierzinātņu problēmu izpratnes pamatā. Kurss sastāv no lekcijām un laboratorijas darbiem. Lekcijās- fizikas teorijas jautājumu apgūšana. Laboratorijas darbos- eksperimentālā darba iemaņu un rezultātu apstrādes pamatu un rezultātu grafiskās attēlošanas apguve. Kurss paplašina studiju programmas citos kursos iegūto zināšanu un iemaņu pielietojumu iespējas, kas dod papildus priekšrocības darba tirgū.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par fizikas kursā aplūkotajām likumsakarībām un kritiska izpratne par to pielietojamību reālu savā specialitātē aplūkoto procesu aprakstīšanai;
• prasmes veikt fizikālu lielumu mērījumus un pielietot zināšanas aprēķinos savas nozares pētniecībā, apkopot un analītiski aprakstīt rezultātus;
• kompetence izvērtēt mērījumu un aprēķinu rezultātus, problēmu risinājumus un izprast savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads. Mehānikas pamati
2 Mehānikas pamati
3 Virsmas spraigums
4 Kapilārās parādības
5 Sorbcija
6 Ideāla šķidruma likumsakarības
7 Šķidrumu viskozitāte
8 Šķidrumu un gāzu plūsmas
9 Kopsavilkums par mehāniku
10 Difūzija un osmoze
11 Siltuma vadīšana
12 Konvekcija.
13 Starošana
14 Difūzija
15 Osmoze
16 Kopsavilkums par temperatūru un siltumu

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai saņemtu ieskaiti jāsavāc vismaz 50% no maksimāli iespējamā punktu skaita par darbu semestra laikā: 1/Teorijas kontroldarbi - 2; 2/ Laboratorijas darbu aizstāvēšana - 8. Katru pārbaudi vērtē ar 0-10 punktiem

Pamatliteratūra

1. Fizika visiem. http://estudijas.llu.lv
2. Fizikālā un koloidālā ķīmija. Alksnis U., Kļaviņš Z., Kūka A. u.c., Rīga: Zvaigzne, 1990. 426 lpp.

Papildliteratūra

1. Giancoli D. C. Physics Principles with Applications 6th Edition . Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education International/Prentice Hall, 2005. 946 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Terra. Rīga: Latvijas Universitāte ISSN 977-1407-7191

Piezīmes

Obligātais kurss MF akadēmiskās bakalaura studiju programmai „Mežzinātne” pilna laika studijās.