Kursa kods Fizi2009

Kredītpunkti 3

Fizika

Zinātnes nozareFizika un astronomija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums20.02.2013

Atbildīgā struktūrvienībaFizikas katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Zanda Gavare

Dr. phys.

Kursa anotācija

Fizikas kursu apgūst lekcijās, praktiskajos darbos, laboratorijas darbos un studējot patstāvīgi. Balstoties uz fizikas pamatzināšanām, aplūko pamatlikumus, kuri ir visu inženierzinātņu un dabas problēmu izpratnes pamatā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par fizikas kursā aplūkotajām likumsakarībām un kritiska izpratne par to pielietojamību reālu savā specialitātē aplūkoto procesu aprakstīšanai;
• prasmes veikt fizikālu lielumu mērījumus un pielietot zināšanas aprēķinos savas nozares pētniecībā, apkopot un analītiski aprakstīt rezultātus;
• kompetence izvērtēt mērījumu un aprēķinu rezultātus, problēmu risinājumus un izprast savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads. Mehānikas pamati.
2 Kinemātika.
3 Dinamika.
4 Rotācijas dinamika un šķidrumu mehānika.
5 Kopsavilkums (Mehānika).
6 Mehāniskās svārstības un viļņi.
7 Molekulārfizika.
8 Pārneses parādības.
9 Termodinamika.
10 Kopsavilkums (Mehāniskās svārstības un Termodinamika).
11 Elektrostatika. Līdzstrāva. Magnētisms.
12 Elektromagnētiskās svārstības.
13 Elektromagnētiskie viļņi un interference.
14 Difrakcija, polarizācija, absorbcija.
15 Optiskās ierīces un starojuma kvantu daba.
16 Kopsavilkums (Elektromagnētisms un optika).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nokārtots eksāmens. Lai kārtotu eksāmenu jābūt vērtējumam visos zināšanu kontroles veidos un jāsavāc vismaz 50% punktu no maksimāli iespējamā punktu skaita (Zināšanu kontroles veidi: 1/Teorijas kolokviji- 3; 2/Praktisko darbi kontroldarbi - 3; 3/ Laboratorijas darbu aizstāvēšana - 8). Katru pārbaudi vērtē ar 0-10 punktiem.

Pamatliteratūra

1. Fizika, Valtera red., Rīga: Zvaigzne, 1992, 733 lpp.
2. Jansone M., Kalnača A. u.c. Uzdevumu krājums vispārīgajā fizikā. Rīga: RTU, 2000. 247 lpp.

Papildliteratūra

1. Tipler P.A., Mosca G. Physics for Scientists and Enginiers. 6th edition. New York, NY: W.H. Freeman and Company, 2008, 1172 p.
2. http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Terra. Rīga: Latvijas Universitāte ISSN 977-1407-7191

Piezīmes

Obligātais kurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Zemes ierīcība" pilna laika studijās un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Būvniecība”.