Kursa kods Fizi2005

Kredītpunkti 3

Fizika II

Zinātnes nozareFizika un astronomija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits64

Kursa apstiprinājuma datums16.01.2013

Atbildīgā struktūrvienībaFizikas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Uldis Iljins

Dr. habil. sc. ing.

Aizstātais kurss

Fizi2015 [GFIZ2016] Fizika II

Kursa anotācija

Fizikas kursā aplūko pamatlikumus, kuri ir visu dabas un inženierzinātņu problēmu izpratnes pamatā. Kurss sastāv no lekcijām, praktiskiem darbiem, laboratorijas un patstāvīgajiem darbiem. Lekcijās- fizikas teorijas jautājumu apgūšana, izmantojot atbilstošu matemātisko aparātu. Praktiskajos darbos- uzdevumu risināšanas metožu un iemaņu apgūšana. Laboratorijas darbos- eksperimentālā darba iemaņu un rezultātu apstrādes pamatu apguve. Patstāvīgajos mājas darbos- konkrētu problēmu risināšanas matemātiskā apraksta, skaitliskās risināšanas un rezultātu grafiskās attēlošanas apguve.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par fizikas kursā aplūkotajām likumsakarībām un kritiska izpratne par to pielietojamību reālu savā specialitātē aplūkoto procesu aprakstīšanai;
• prasmes veikt fizikālu lielumu mērījumus un pielietot zināšanas aprēķinos savas nozares pētniecībā, apkopot un analītiski aprakstīt rezultātus;
• kompetence izvērtēt mērījumu un aprēķinu rezultātus, problēmu risinājumus un izprast savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Magnētiskais lauks vakuumā.
2 Magnētiskā plūsma.
3 Lorenca spēks.
4 Magnētiskais lauks vielā.
5 Kopsavilkums par elektromagnētismu.
6 Mehāniskās svārstības un viļņi.
7 Rimstošas svārstības.
8 Elektromagnētiskie viļņi.
9 Kopsavilkums par svārstībām un viļņiem.
10 Viļņu optika.
11 Starojuma polarizācija.
12 Starojuma kvantu daba.
13 Kvantu mehānikas un atomfizikas elementi.
14 Mūsdienu priekšstati par cietas vielas īpašībām.
15 Atoma kodola fizikas elementi.
16 Kopsavilkums par kvantu mehāniku, vielas uzbūvi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jānokārto eksāmens, lai tiktu pie eksāmena jābūt vērtējumam kursā Fizika I un visos zināšanu kontroles veidos un jāsavāc vismaz 50% punktu. Zināšanu kontrole: 1/Teorijas kontroldarbi - 3; 2/ Kontroldarbi uzdevumu risināšanā- 3; 3/ Laboratorijas darbu aizstāvēšana - 9. 4/ Patstāvīgo mājas darbu iesniegšana un aizstāvēšana- 3. Katru pārbaudi vērtē ar 0-10 punktiem.

Pamatliteratūra

1. Valtera A. red. Fizika. Rīga: Zvaigzne, 1992. 733 lpp.
2. Fizika visiem. http://estudijas.llu.lv

Papildliteratūra

1. Jansone M., Kalnača A. u.c. Uzdevumu krājums vispārīgajā fizikā. Rīga: RTU, 2000. 247 lpp.
2. Tipler P. A., Mosca G. Physics for Scientists and Engineers 6th edition. New York, NY: W. H. Freeman, 2008. 1172 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Terra. Rīga: Latvijas Universitāte ISSN 977-1407-7191

Piezīmes

Kurss iekļauts LIF profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Būvniecība” pilna laika studijās obligātajā daļā.