Kursa kods Filz5012

Kredītpunkti 2

Bioētika

Zinātnes nozareFilozofija, ētika un reliģija

Zinātnes apakšnozareĒtika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums01.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Gunārs Brāzma

Dr. phil.

Priekšzināšanas

Filz1004, Ētika

Kursa anotācija

Maģistranti iegūst zināšanas par ētiskajām problēmām, kas saistītas ar biotehnoloģijas un biomedicīnas attīstību, par vides ētikas teorētiskajām nostādnēm un problēmām, kā arī par dzīvības zinātņu filozofiskajiem aspektiem. Kurss attīsta prasmes analizēt praktiskās ētikas problēmas un problēmsituācijas. Papildus lekcijām kurss ietver praktiskās ētikas problēmām veltītu tekstu studijas, diskusijas semināros un studentu referātu prezentācijas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina ētiskās problēmas, kas saistītas ar biotehnoloģijas un biomedicīnas attīstību, vides ētikas problēmām, dzīvības zinātņu filozofiskajiem aspektiem – noslēguma rakstisks tests.
2. Spēj formulēt aktuālas bioētikas un vides ētikas problēmas, tās analizēt, salīdzināt viedokļus, ieteikt risinājumus – studenta referāts un tā prezentācija.
3. Spēj atbildīgi risināt problēmas bioētikas un vides ētikas jomā, vērtēt zināšanas un prasmes, integrēt tās tālākajā profesionālajā darbībā – diskusijas semināros.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Bioētika un vides ētika kā praktiskās ētikas nozares. Teorētiskās ētikas virzieni: absolūtās normās balstīta ētika, utilitārisma ētika, I. Kanta ētika, tikumu ētika. Šo ētikas virzienu savstarpējā saistība ar praktisko ētiku – 2 h.
2. Ģenētiskās modificēšanas ētiskie aspekti. Pārtikas ētika.
3. Dzīvnieki un ētika.
4. Vides ētikas teorētiskās nostādnes.
5. Vides ētikas problēmas.
6. Ētiskās problēmas, kas saistītas ar cilvēka attīstības periodu līdz piedzimšanai.
7. Cilvēka ģenētika un ētika.
8. Teorētiskās un ētiskās problēmas, kas saistītas ar slimības un normalitātes definēšanu.
9. Ētiskās problēmas, kas saistītas ar cilvēka dzīves beigu posmu.
10. Dzīvības zinātnes un cilvēka filozofiskā izpratne. Neiroētika.
11. Pētniecības ētika.
12. Studentu referātu prezentācijas. Noslēguma rakstisks tests.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstudētai un semināros izdiskutētai pasniedzēja dotai zinātniskai literatūrai. Jābūt izstrādātam un prezentētam referātam. Kursa noslēgumā rakstisks tests.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Pasniedzēja dotās zinātniskās literatūras studijas, gatavojoties semināru tēmām. Semināru tēmas ir tās pašas, kādas minētas kursa plānā/saturā (sk. iepriekš).
2. Referāts (vismaz 8 lappuses) un tā prezentācija par studenta izvēlētu un pasniedzēja akceptētu tematu. Referāts jāiesniedz elektroniskā un izprintētā veidā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējumu veido vidējais aritmētiskais no trīs vienlīdz svarīgām sastāvdaļām: 1) vērtējuma par semināru diskusijām, kuras balstītas uz zinātniskās literatūras studijām, 2) referāta un tā prezentācijas vērtējuma, 3) noslēguma rakstiskā testa vērtējuma.

Pamatliteratūra

1. Praktiskā filosofija. Jelgava: LLU, 2008. 549 lpp.
2. Brāzma G. Bioētika: cilvēka dzīvības radīšana un pārtraukšana. Jelgava: LLU, 2010. 128 lpp.
3. Zinātnes filozofija. G. Brāzma ... [u.c.]; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Filozofijas katedra. Jelgava: LLU, 2011. 174 lpp.
4. Talbot M. Bioethics: an introduction. Cambridge; New York : Cambridge University Press, 2012. 464 p.

Papildliteratūra

1. Goldeikrs B. Sliktā zinātne. Rīga: Zvaigzne ABC, 2016. 351 lpp.
2. Contemporary Debates in Bioethics. Ed. by Caplan A., Arp R. Wiley Blackwell, 2014. 521 p.
3. Environmental Ethics: what really matters, what really works. Ed. by Schmitz D., and Willott E. Oxford University Press, 2012.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls Rīgas laiks. ISSN 1407-1622. Žurnāls „Rīgas laiks”. [tiešsaiste] [skatīts 03.03.2017.]. Pieejams: https://www.rigaslaiks.lv/ 2. Žurnāls Scientific American. ISSN 0036-8733. 3. www.bioethics.net Bioethics.net | Where the World Finds Bioethics [tiešsaiste] [skatīts 03.03.2017.]. Pieejams: http://www.bioethics.net/

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmai "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija".