Kursa kods Filz5003

Kredītpunkti 2

Zinātnes filozofija

Zinātnes nozareFilozofija, ētika un reliģija

Zinātnes apakšnozareZinātnes filozofija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums01.12.2015

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Gunārs Brāzma

Dr. phil.

author viesdoc.

Leonards Leikums

Dr. phil.

Kursa anotācija

Maģistranti iegūst padziļinātu izpratni par zinātni, tās metodēm, zinātnisku zināšanu kritērijiem, un dažādu zinātnes nozaru aktuālām filozofiskajām problēmām. Kurss vērš uzmanību uz zinātnes vēsturi plašākā filozofiskā un kultūras kontekstā, kā arī uz zinātnes un tehnoloģijas ētiskajām problēmām. Kurss attīsta starpdisciplināru izpratni un kritisko domāšanu. Papildus lekcijām kurss ietver filozofisku tekstu studijas, diskusijas semināros un studentu referātu prezentācijas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: pārzina un izprot kursa programmā iekļautos zinātnes filozofijas jēdzienus, koncepcijas un to argumentāciju – noslēguma tests, referāts un tā prezentācija.
Profesionālās prasmes: spēj atlasīt un kritiski izvērtēt informāciju, kas saistīta ar zinātnes filozofiju; spēj skaidri formulēt filozofiskas un starpdisciplinārās problēmas, kas saistītas ar zinātnes attīstību; spēj analizēt un kritiski vērtēt problēmas, kas saistītas ar zinātnes filozofiju – argumentācija semināros, referāts un tā prezentācija.
Vispārīgās prasmes: spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus; spēj analizēt filozofijas tekstus, kritiski un toleranti vērtēt atšķirīgus viedokļus, atlasīt informāciju, argumentēti pamatot savu viedokli diskusijās un prezentācijās – uzdoto tekstu studijas, gatavojoties semināriem, diskusijas semināros, referāts un tā prezentācija.
Kompetence: spēj kompetenti un atbildīgi izskatīt ar zinātnes filozofiju saistītas starpdisciplināras problēmas un sniegt priekšlikumus to risināšanā – referāts un tā prezentācija, diskusijas semināros.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Filozofijas un zinātnes attiecības. Zinātne un tehnoloģija kā vērtības. (lekcija 1h, seminārs 1h).
2. Ieskats zinātnes koncepciju vēsturē, to filozofiskie aspekti (lekcijas 3h, semināri 3h).
3. Zinātnes epistemoloģija (lekcijas 2h, semināri 1h).
4. Zinātnes loģika un metodoloģija (lekcijas 2h, semināri 2h).
5. Sociālo zinātņu filozofija (lekcijas 2 h, semināri 1h).
6. Aktuālu zinātnes un tehnoloģijas attīstības virzienu filozofiskie aspekti (lekcijas 2h, semināri 2h)
7. Studentu referātu prezentācijas (2h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstudētai un semināros izdiskutētai pasniedzēja dotai zinātniskai literatūrai. Jābūt izstrādātam un prezentētam referātam. Kursa noslēgumā rakstisks tests.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Pasniedzēja dotās zinātniskās literatūras studijas, gatavojoties semināriem.
2. Referāts un tā prezentācija par studenta izvēlētu un pasniedzēja akceptētu tematu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmens. Tā studiju rezultātu vērtējumu veido: noslēguma rakstisks tests – 60%, referāts – 30%, referāta prezentācija – 10%.

Pamatliteratūra

1. Brāzma G., Leikuma I., Leikums L., Lūsis K., Moskvins G., (2011) G. Zinātnes filozofija. Jelgava: LLU. 174 lpp.
2. Apsīte E., Brāzma G., Caune E., Leikuma I., Leikums L., Lūsis K., Poča S., Vuguls J. (2008) Praktiskā filosofija. Jelgava: LLU. 549 lpp.
3. DeWitt R. (2018) Worldviews. An introduction to the history and philosophy of
science. Wiley Blackwell. 362 lpp.

Papildliteratūra

1. Siliņš E. I. (1999, 2017) Lielo patiesību meklējumi. Rīga: Jumava. 519 lpp.
2. Stumpf S. E., Fieser J. (2019) Philosophy: a historical survey with essential readings. McGrew-Hill. 426 lpp.
3. Online encyclopedia Stanford Encyclopedia of Philosophy. Pieejams: http://plato.stanford.edu/

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls Rīgas Laiks. ISSN 1407-1622.
2. Žurnāls Zvaigžņotā debess. ISSN 0135-129X.
3. Žurnāls Philosophy now: a magazine of ideas. ISSN 0961-5970. Pieejams: https://philosophynow.org/issues

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskajā maģistra studiju programmā “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”, TF akadēmiskajā maģistra studiju programmā “Lauksaimniecības inženierzinātne”, MF akadēmiskajā maģistra studiju programmā “Koksnes materiāli un tehnoloģija”, VBF akadēmiskajā maģistra studiju programmā “Vides, ūdens un zemes inženierzinātne”. Brīvās izvēles studiju kurss ITF akadēmiskajā maģistra studiju programmā “Informācijas tehnoloģijas”.