Kursa kods Filz2013

Kredītpunkti 2

Profesionālā ētika

Zinātnes nozareFilozofija, ētika un reliģija

Zinātnes apakšnozareĒtika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums15.10.2014

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Juris Vuguls

Dr. phil.

Priekšzināšanas

Filz1013, Filozofijas vēsture

Soci1014, Vispārējā socioloģijas teorija

Kursa anotācija

Studenti apgūst galvenās ētikas kategorijas, ētiskās domas attīstības centrālos momentus, koncepcijas par tikumiskajām vērtībām. Kursa ietvaros tiek aplūkots, kā rodas nozīmīgas ētikas problēmas mūsdienās un kā zināšanas par ētikas kategorijām praktiski pielietojamas valsts pārvaldē un kā saattiecināmas ar sociologa profesiju. Tiek studēti profesijai attiecīgie ētikas kodeksi. Papildus lekcijām, kurss ietver diskusijas semināros, darbu grupās, patstāvīgo darbu prezentāciju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: Studiju kurss sniedz padziļinātu izpratni par ētikas attīstības posmiem, idejām un paradigmām, vispārfilozofiskas zināšanas par cilvēku, viņa stāvokli pasaulē un vērtību koncepcijām. Studiju kursā tiek aktualizēts un apzināts kā zināšanas par ētikas kategorijām pielietojamas valsts pārvaldē, administrācijā un ir saistāmas ar sociologa profesiju.
• Prasmes: Kursa materiāls un pieejas nodrošina prasmes aplūkot tikumiskās situācijas un problēmas to kopveselumā, novērtēt tikumisko problēmu un rast tai optimālu risinājumu; attīsta kritisko domāšanu un spēju veidot patstāvīgus pamatotus spriedumus, klausīšanās, dialoga un komunikācijas prasmes.
• Kompetence: Studiju kurss tiek virzīts, lai students tā ietvaros padziļinātu un attīstītu sociologam nepieciešamo profesionālo, sociālo un refleksijas kompetenci; iegūtu kompetenci veiksmīgi komunicēt ar ķomplicētu auditoriju, aptvert tikumiskas problēmas, to cēloņus, kā arī iespēju robežās tās reāli risināt.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ētikas un filozofijas pētījumu metožu īpatnības.
2 Ētika kā praktiskā filozofija. Ētika, morāle, tikums, ideāls.
3 Tikumiskās motivācijas veidi. Tikumiskais un likumīgais.
4 Galvenie tikumiskie principi. Vispārējo cilvēktiesību deklarācija.
5 Galvenās ētikas kategorijas.
6 Cilvēks, tā izpratnes modi ētikā.
7 Es un personības koncepcijas. Identitātes problēma un dzīves kvalitāte.
8 Komunikācija. Dialoģiskums un ētika. Citādais.
9 Morāle valsts pārvaldē, ekonomikā, ideoloģijā un politikā. Patērētāju sabiedrība un ētika.
10 Profesionālā ētika un tās attiecības ar morāles vispārējo teoriju.
11 Profesionālās ētikas ģenēze. Profesionālās morāles vēsturiskā izcelsme.
12 Profesionālā morāle modernajā sabiedrībā.
13 Profesionālisms kā tikumiska personības kvalitāte (īpašība).
14 Speciālistu – profesionāļu ētikas kodeksi dažādās sociālajās un humanitārajās sfērās.
15 Praktiskā ētika valsts pārvaldē. Tikumiskas rīcības praktiskas realizācijas iespējas.
16 Sociologa profesijas tikumisko prasību īpatnības. Sociologu ētikas kodeksi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Akumulējošu vērtējumu 10 baļļu sistēmā sastāda: darbs semināros - 20%, eseja - 20%, zinātniskās literatūras konspekts - 20%, lekciju apmeklējums - 10%, eksāmens - 30%. Automātisko novērtējumu iespējams iegūt gadījumā, ja visos kritērijos līdz eksāmenam iegūtā atzīme ir 7 (labi) un augstāka.

Pamatliteratūra

1. Geuras D., Garofalo . Practical Ethics in Public Administration. B.v., Management Concepts, 2005. 362 p.
2. Lasmane S. Komunikācijas ētika. Rīga: VPP Nacionālā identitāte, LU SPPI, 2011. 363 lpp.
3. Blekbērns S. Ētika. Rīga: ¼ Satori, 2008. 168 lpp.
4. Praktiskā filosofija. Jelgava: LLU, 2008. 549 lpp.

Papildliteratūra

1. Sheeran P.J. Ethics in Public Administration. A Philosophical Approach [tiešsaiste]. Westport: Praeger Publishers, 1993. 171 p. Pieejams EBSCO E-book datu bāzē: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=300256&site=ehost-live&scope=site [skatīts 21.10.2014.]
2. Ingrems D., Pārksa Dž. Ceļvedis ētikā. Rīga: Dienas grāmata, 2011. 432.
3. Šeldons S., Steinbergs, Dāvids T. Osterns. Valdība, ētika un vadītāji. Rīga: Pētergailis, 1994. 170 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Interneta resurss - Statement of Ethical Practice for the British Sociological Association. - http://www.britsoc.co.uk/media/27107/StatementofEthicalPractice.pdf [tiešsaiste] [skatīts 14.03.2014]
2. Interneta resurss - American Sociological Association Code of Ethics. - http://www2.asanet.org/members/ecoderev.html [tiešsaiste] [skatīts 14.03.2014]
3. Žurnāls "Rīgas Laiks" - ISSN 1407-1622.

Piezīmes

Kurss iekļauts ESAF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija" A daļā.