Kursa kods Filz2002

Kredītpunkti 2

Mūsdienu retorika

Zinātnes nozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Filozofija, ētika un reliģija32161629/11/2011Sociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Evija Caune

pedagoģijas maģistrs

author vieslekt.

Elīna Apsīte

humanitāro zinātņu maģistrs filozofijā

Papildliteratūra

1. Alekse I. Runātprasme. Rīga: RaKa, 2003. 126 lpp.
2. Geikina S. Retorikas pamati. Rīga: Raka, 2003. 111 lpp.
3. Keigels T. Dž. Uzstāšanās māksla. Rīga: Atēna, 2008. 216 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Psiholoģijas pasaule . Izd. "DARO Cēsis", ISSN 1691-0435.
2. Kultūras forums. ISSN1691-1946.
3. Psiholoģija mums. Izd. "HROPT", ISSN 1691-0982.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss SZF akadēmiskajai bakalaura studiju programmai „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija” un profesionālajai bakalaura studiju programmai „Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari”.

Kursa anotācija

Retorikas jeb oratora mākslas vēsture, tās vieta un loma mūsdienās. Publiskā runa, retoriskie paņēmieni, prezentācija. Oratora, auditorijas un ziņojuma analīze. Publiskas runas struktūra un sagatavošana. Publiskas uzstāšanās tehnika. Argumentācijas analīze. Polemikas stratēģijas un taktikas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju rezultāti:
Zināšanas par oratormākslu, retoriku, publiskās runas pamatiem, argumentāciju un tās korektu izmantošanu polemikā.
Prasmes izveidot publisku runu, lietišķu prezentāciju, izmantot retorisku paņēmienus auditorijas pārliecināšanai, izmantot korektus argumentācijas paņēmienus polemikā.
Kompetence - spēja uzstāties publiski un pārliecināt iestādes darbiniekus, sadarbības partnerus, un klientus un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus.

Kursa plāns

1 Retorika kā saziņa.
2 Retorikas komponentes.
3 Saziņas psiholoģiskie aspekti.
4 Ziņojuma psiholoģiskie aspekti.
5 Oratora analīze.
6 Auditorijas analīze.
7 Runas sagatavošanas etapi.
8 Runas sagatavošana.
9 Argumentācija teksta veidošanā un analīzē.
10 Argumentācijas paņēmieni.
11 Pārliecināšanas stratēģijas.
12 Prezentācija un publiska runa.
13 Uzstāšanas stili.
14 Uzmanības piesaistīšana un noturēšana.
15 Polemikas stratēģija un taktika.
16 Lēmumu pieņemšanas stratēģijas un argumentācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Darbs praktiskajās nodarbībās. Kursa noslēgumā paredzēta prezentācijas, publiskās runas filmēšana un analīze.
Obligāts 90% nodarbību apmeklējums.

Pamatliteratūra

1. Bariss V. Lietišķā prezentācija. Jelgava: LLU, 2008. 57 lpp.
2. Kramiņš E. Runas prasme saziņā. Rīga: Turība Biznesa augstskola, 2005. 688 lpp.
3. Mendziņa D. Vārds, doma, runa. Rīga: SolVita, 2004. 263 lpp.
4. Karuters Ī. Kā ietekmēt cilvēkus un likt viņiem mainīt domas. Efektīvi pārliecināšanas paņēmieni. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 124 lpp.