Kursa kods Filz1026

Kredītpunkti 2

Filozofija, ētika, estētika

Zinātnes nozareFilozofija, ētika un reliģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums04.03.2015

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author viesdoc.

Leonards Leikums

Dr. phil.

author viesdoc.

Juris Vuguls

Dr. phil.

author vieslekt.

Ināra Leikuma

Mg. psych.

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas filozofijas vēsturē un aktuālajās filozofijas problēmās. Veido izpratni par galvenajām ētikas un estētikas kategorijām. Attīsta filozofisko problēmu analīzes prasmes un diskusiju kultūru. Papildus lekcijām kurss ietver diskusijas semināros, darbus grupās, studentu referātu prezentāciju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: padziļināti izprast ētikas. estētikas un filozofijas galvenos attīstības posmus, idejas, paradigmas un koncepcijas; vispārfilozofiskas zināšanas par cilvēku, viņa stāvokli pasaulē un vērtību koncepcijām.
• Prasmes: aplūkot problēmas to kopveselumā; kritiski domāt; spēt veidot patstāvīgus pamatotus spriedumus;klausīšanās, dialoga un komunikācijas prasmes.
• Kompetence - vērtēt indivīda un sabiedrības attiecības mūsdienu aktualitāšu un apgūstamās specialitātes kontekstā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Filozofija -- tās priekšmets, struktūra, funkcijas.
2 Filozofija Senajā Indijā un Ķīnā.
3 Antīkā filozofija.
4 Viduslaiku filozofija.
5 Empīrisms un racionālisms 17. gs. Eiropā. 18. gadsimta apgaismības filozofija.
6 Vācu klsiskā filozofija. Marksisma filosofija
7 Dzīves filozofija.Eksistenciālisms.
8 Feministiskā filozofija. Postmodernisms.
9 Ētika un estētika kā praktiskā filozofija. Ētiskā orientācija.
10 Ētiskās vērtības.
11 Estētiskās vērtības.
12 Ētiskās un estētiskās domas attīstība.
13 Ķermeņa ētika un estētika.
14 Savstarpējo attiecību ētiskie un estētiskie aspekti.
15 Darba un jaunrades ētika un estētika. Ekoloģiskā ētika.
16 Morālā regulācija. Tikumiskā un estētiskā audzināšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Akumulējošu vērtējumu 10 baļļu sistēmā sastāda: darbs semināros - 30%; referāts - 30%; lekciju apmeklējums - 10%; eksāmens vai ieskaite - 30%

Pamatliteratūra

1. Kūle M., Kūlis R. Filosofija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 653 lpp. ISBN: 9789984171197
2. Praktiskā filosofija. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Filosofijas katedra; zin. konsultants A. Strods. Jelgava: LLU, 2008. 549 lpp.
3. Lasmane S., Milts A., Rubenis A. Ētika. Rīga: Zvaigzne, 1995. 252 lpp. ISBN: 9984560651
4. Lasmane S. Komunikācijas ētika. Rīga: LU akad. apg., 2012. 304 lpp. ISBN: 9789984455280.

Papildliteratūra

1. Kuncmanis P., Burkarts P., Vīdmanis F. Filozofijas atlants: attēli un fakti. Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. 251 lpp. ISBN: 9984176010
2. Megi B. Filozofijas vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. 240 lpp. ISBN: 9789984176086
3. Celma J. Estētika: estētisko ideju vēsture Eiropā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. 90 lpp. ISBN: 9984174794

Periodika un citi informācijas avoti

1. Rīgas Laiks. Rīga: Rīgas Laiks. ISSN 1407-1622.
2. Kentaurs. Rīga: Minerva. ISSN 1019-5351.
3. Вопросы философии: научно-теоретический журнал. Российская академия наук. Институт философии. Москва: Наука, 1947 -. ISSN 0042-8744.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai "Mājas vide izglītībā"; PTF akadēmiskajai studiju programmai "Pārtikas zinības"; MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmām "Mežinženieris" un "Kokapstrāde" un akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmai "Mežzinātne" pilna un nepilna laika studijās.