Kursa kods Filz1013

Kredītpunkti 2

Filozofijas vēsture

Zinātnes nozareFilozofija, ētika un reliģija

Zinātnes apakšnozareFilozofijas vēsture

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums29.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Evija Gurgāne

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studenti apgūst filozofijas vēsturi un analizē mūsdienu aktuālās globālās problēmās, un veido diskusiju kultūru. Papildus lekcijām kurss ietver diskusijas semināros un darbu grupās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par filozofiskās domas attīstību; par galvenajām filozofijas problēmām mūsdienās; pasaules uzskata zināšanas.
Prasmes prasme pielietot filozofiskās zināšanas sabiedrības vēsturisko procesu izpratnē; prasme radoši domāt un filozofiski atspoguļot mūsdienu sabiedrības attīstību; prasme filozofiski pamatot savu pasaules uzskatu.
Kompetence – būt kompetentam filozofijas jomā, risinot aktuālas problēmas, pieņemot svarīgus lēmumus savā profesionālajā darbībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Filozofija tās priekšmets, struktūra, funkcijas. Ontoloģija, gnozeoloģija, loģika, akseoloģija, ētika, estētika.
2 Filozofija Senajā Indijā, Ķīnā. Vēdas, upanišadas, konfuciānisms, daoisms, budisms.
3 Antīkā filozofija. Pirmssokrātiskais periods.
4 Antīkā filozofija. Klaiskais periods. Hēlēnisma laika filozofija.
5 Viduslaiku filozofija. Nominālisti un reālisti. Sv. Augustīns un Sv. Akvīnas Toms.
6 Renesanses laika filozofija. Zinātņu un reformācijas ietekmē uz filozofisko domu.
7 Empīrisms 17. gs. Eiropā.
8 Racionālisms 17. gs. Eiropā.
9 18. gs. apgaismības filozofija. Franču un angļu apgaismība.
10 Vācu klasiskā filozofija.
11 Marksisma filozofija.
12 Pozitīvisms, pragmatisms, utilitārisms.
13 19. gadsimta iracionālisms. Dzīves filozofija, eksistenciālisms.
14 Strukturālisms, analītiskā filozofija, lingvistiskā filozofija.
15 Postmodernisms un pieejas mūsdienu filozofisko problēmu risināšanai. Feminisms un ekofilozofija
16 Mūsdienu sociālās filozofijas problēmas

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Akumulējošu vērtējumu 10 baļļu sistēmā sastāda: tests filozofijas vēsturē 40%, filozofa oriģināldarba recenzija 40%, darbs semināros un divi kontroldarbi - 15%, lekciju apmeklējums - 5%. Ja nav iespējams pietiekoši apmeklēt nodarbības, studentam ir iespēja kārtot mutisku pārbaudījumu-eksāmenu.

Pamatliteratūra

1. Kūle M. Kūlis R. Filosofija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 656 lpp.
2. Kuncmanis P. u.c. Filozofijas atlants: attēli un teksti. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. 251 lpp.
3. Airaksinens T. Špikeris: Filosofijas pamati. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 136 lpp.
4. Megi B. Filozofijas vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. 240 lpp.

Papildliteratūra

1. Praktiskā filosofija. Jelgava: LLU, 2008. 549 lpp.
2. The shorter Routledge encyclopedia of philosophy. London; and New York: Routledge, 2005. 1077 pages.
3. Stengrūms Dž. Dižas idejas mazā grāmatā. Filozofija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 127 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kentaurs. Izd. "Minerva" ISSN 1019-5351.
2. Rīgas Laiks. SIA "Rīgas laiks" ISSN 1407-1622.
3. Вопросы философии. Mосква: "Наука" ISSN 0042-8744.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss SZFakadēmiskajai bakalaura studiju programmai "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija" pilna un nepilna laika studijās.