Kursa kods ETeh5006

Kredītpunkti 4

Datorgrafika enerģētikā

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareElektriskās tehnoloģijas un automātika

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits48

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums12.03.2013

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ainārs Galiņš

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Apgūstot kursu, studenti papildinās praktiskās iemaņas zinātniskā darba grafiskās daļas noformēšanā, enerģētikas plānu, shēmu, skiču zīmēšanā un raksturlīkņu noformēšanā, dizaina un konstruēšanas programmu pielietošanā izstrādājot tehniskos projektus, tiks gūtas iemaņas darbā ar speciālajām shēmu un plānu zīmēšanas programmām un vadības procesu vizualizāciju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - Students iegūst padziļinātas praktiskās zināšanas par enerģētikas shēmu zīmēšanu un lasīšanu, standartiem, shēmu apzīmējumu lietošanu, sapratni par dator programmatūras izmantošanu attēlu apstrādē, tehniskās dokumentācijas sagatavošanā un izmantošanā tehnoloģiskajos procesos. Iegūtās zināšanas būs izmantojamas pētījumu grafiskās daļas noformēšanai.
• prasmes - spēj lasīt un zīmēt elektrotehniskās un elektronikas shēmas, praktiskās iemaņas darbā ar grafiskajām datorprogrammām. Spēj radoši izmantot iegūtās zināšanas rakstu noformēšanā.
• kompetence - maģistrants spēj patstāvīgi veidot, pārbaudīt un pielietot tehnisko dokumentāciju, veidot shēmu grafisko risinājumu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads.
2 Datorprogrammu izmantošanas iespējas enerģētikas plānu, shēmu un skiču zīmēšanai.
3 Elektriskās shēmas, plāni, kartes, skices, standarti.
4 Statistikas datu apstrāde, diagrammu noformēšana.
5 Dizaina un attēlu apstrādes programmu izmantošana tehnisko zīmējumu veidošanā.
6 Darbs ar speciālajām shēmu un plānu zīmēšanas programmām.
7 Shēmu apzīmējumu bibliotēkas izmantošana, apzīmējumu pārveidošana.
8 Attēlu noformēšana un pārnešana uz teksta redaktoru.
9 Spiesto shēmu projektēšana un zīmēšana.
10 Darbs ar rasēšanas programmām.
11 Attēlu printēšana, plotēšana, paņēmieni, problēmas.
12 Maģistra darba noformēšana.
13 Praktiskais darbs semināros ar individuālām tēmām.
14 Praktiskais darbs semināros ar individuālām tēmām.
15 Praktiskais darbs semināros ar individuālām tēmām.
16 Paveiktā darba apkopojums un novērtējums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izpildīti un aizstāvēti praktiskie darbi, sagatavots un aizstāvēts individuālais patstāvīgais darbs, ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Čukurs J., Nulle I., Dobelis M. Inženiergrafika. Jelgava: LLU Tehniskā fakultāte, 2008. 416 lpp.
2. The Moeller Wiring Manual. Automation and Power Distribution. [tiešsaiste]. 2 nd. edition. Editor: Heidrun Riege. Bonn: Moeller GmbH, 2006. 546 p. [Skatīts 17.04.2013.]. Pieejams: Pieejams: http://www.klocknermoeller.com/klockner.moeller/wiring_manual_english.pdf [skatīts 19.04.2013.]
3. Inženiergrafika. Celtniecības rasējumi un elektroinstalāciju plāni: Mācību līdzeklis Tehniskās fakultātes lauksaimniecības enerģētikas specialitātes studentiem. LLU: Sast.: J. Čukurs, A. Galiņš, M. Aumale. Jelgava: LLU, 2000. 67 lpp.

Papildliteratūra

1. LV standarti, tai skaitā: LVS EN 60617-1...13 ,LVS EN 61082-2, LVS EN ISO 81714-1
2. Ziemeļamerikas standarti, tai skaitā: NEMA ICS 19-2002

Periodika un citi informācijas avoti

1. Радио. ISBN: ISSN-0033-765X.

Piezīmes

Obligātais kurss maģistra studiju programmā "Lauksaimniecības inženierzinātne" apakšprogrammā "Lauksaimniecības enerģētika" pilna un nepilna laika studijās.