Kursa kods ETeh5003

Kredītpunkti 2

Elektroiekārtu atbilstība un sertifikācija

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareElektriskās mašīnas un iekārtas

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums12.03.2013

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Andris Šnīders

Dr. habil. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss apskata elektroiekārtu atbilstības un drošības novērtēšanas procedūras un standartus Eiropas Savienībā, atbilstības novērtēšanas moduļus un to pielietošanu, elektroiekārtu drošības direktīvas to darbības sfēru, prasību apmierināšanas pasākumus un līdzekļus, atbilstības apliecināšanu un sertifikāciju, CE marķējuma piešķiršanas kārtību, tehniskā faila uzbūvi tā izstrādes un aprites noteikumus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas elektroiekārtu atbilstības, kvalitātes un drošības novērtēšanas direktīvās, procedūrās un standartos, atbilstības novērtēšanas moduļu pielietošanā, elektroiekārtu tehniskā faila uzbūvē un sertifikācijas procedūrā;
• prasmes, izmantojot attiecīgo ES direktīvu prasības un instrukcijas, sastādīt elektroiekārtas lietotāja instrukciju, sagatavot dokumentu paketi elektroiekārtas atbilstības apliecināšanai un sertifikācijai;
• kompetence ES elektrodrošības standartu pielietošanā, elektroiekārtu un to tehniskās dokumentācijas atbilstības izvērtēšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Atbilstības un kvalitātes novērtēšanas pamatprincipi Eiropas Savienībā. Atbilstības globālā koncepcija.
2 Atbilstības novērtēšana reglamentētajā un nereglamentētajā sfērā, atbilstības novērtēšanas moduļi ES.
3 Atbilstības novērtēšanas procedūra, CE atbilstības marķējums, tā forma, saturs, uzstādīšanas kārtība.
4 Notificētās institūcijas, to izveidošanas mērķi un principi, galvenie uzdevumi un notifikācijas procedūra.
5 Notificētās institūcijas un ražotāja pienākumi A+B+C moduļos. Atbilstības apliecināšanas kārtība.
6 Kvalitātes nodrošināšanas moduļi un galvenie standarti, to darbības sfēra un pielietošanas noteikumi.
7 Zemsprieguma direktīva(ZD), tās galvenās prasības, darbības sfērā iekļautie ražojumi, drošības klauzula.
8 ZD prasību apliecināšanas moduļi, procedūra, noteikumi elektroiekārtas ievietošanai tirgū (1. kontr.d.).
9 Elektromagnētiskās savietojamībass direktīva (ESD), tās darbības sfērā iekļautie ražojumi .
10 ESD prasību apliecināšanas moduļi, procedūra, dokumenti un CE marķējums (2. kontr.d.).
11 Vietējo elektrotehnisko ražojumu atbilstības apliecināšanas procedūra un ievietošana tirgū .
12 Drošības direktīva aprīkojumam potenciāli sprādzienbīstamā vidē (DSPV). Aprīkojuma grupas un kategorijas.
13 DSPV atbilstības novērtēšanas un apliecināšanas moduļi, procedūra, dokumenti un CE marķējums.
14 Mašīnu direktīva, tās prasībām pakļautās mašīnas ar elektropiedziņu un elektrotehnisko aprīkojumu.
15 Tehniskais fails, tā veidošanas mērķis, saturs, struktūra, pieejamība un konfidencialitāte (3. kontr.d.).
16 ES atbilstības deklarācijas iekšējā un ārējā tehniskā dokumentācija. Lietotāja instrukcija (individuālais.m.darbs).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nokārtoti 3 kontroles darbi par ES elektrodrošības direktīvām un 1 individuālais mājas darbs par elektroiekārtas lietotāja instrukcijas atbilstības analīzi, ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Šnīders A. Elektroiekārtu atbilstība un sertifikācija [tiešsaiste]: Mācību līdzeklis maģistrantiem. Jelgava: LLU, 2011. 175 lpp. [Skatīts 17.04.2013.]. Pieejams: http://www.tf.llu.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=30 E-grāmata.
2. Directive 2006/95/EC of the European Parliament and of the council of 12 December 2006 on the harmonisation of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits [tiešsaiste] [skatīts17.04.2013.]. Pieejams: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_374/l_37420061227en00100019.pdf (Zemsprieguma direktīva).
3. Eiropas parlamenta un padomes Direktīva 2004/108/EK: (2004. gada 15. decembris) par to, kā tuvināt dalībvalstu tiesību aktus, kas attiecas uz elektromagnētisko savietojamību. Pieejams: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:390:0024:0037:LV:PDF (Elektromagnētiskās savietojamības direktīva).
4. Eiropas parlamenta un padomes Direktīva 2006/42/EK [tiešsaiste]: (2006. gada 17. maijs) par mašīnām, un ar kuru groza Direktīvu 95/16/EK [skatīts 17.04.2013.].

Papildliteratūra

1. European Union Legislation Affecting Electrical Products [tiešsaiste] [skatīts 17.04.2013.]. Pieejams:: http://ec.europa.eu/enterprise/electr_equipment/legislat.htm#i
2.INew Approach Standardisation in the Internal Market [tiešsaiste] [skatīts 17.04.2013.]. Pieejams:: http://www.newapproach.org/Directives/DirectiveList.asp Informācija par jaunās pieejas direktīvām EK mājas lapā
3. L. Montoya L.. Guidlines on the application of Directive 2006/95/EC: Europian Commision, DG Enterprise and Industry, 2007. 28 p. Pieejams: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/electrical/files/lvdgen_en.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Enerģētika un automatizācija. ISSN 1407- 8580. Profesionāls žurnāls par enerģētiku un automatizācijas risinājumiem/ www.baltenergy.com

Piezīmes

Obl.: studiju kurss TF akadēmiskā maģistra studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" apakšprogrammas "Lauksaimniecības enerģētika" pilna laika studijās.