Код курса ETeh4059

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса10.01.2017

Разработчик курса

author

Aigars Laizāns

Предварительные знания

ETeh2019,

Учебная литературa

1. Krišāns Z. Elektroenerģētisko uzņēmumu vadības pamati. Rīga: RTU, 2007. 158 lpp.
2. Latvijas energostandarts LEK 025. Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs. Rīga: Latvijas Elektrotehnikas komisija, 2007. 119 lpp.
3. Latvijas energostandarts LEK 002. Energoietaišu tehniskā ekspluatācija. Rīga: Latvijas Elektrotehnikas komisija. 2011. 162 lpp.
4. Plūme I. Elektroiekārtu ekspluatācija un remonts. 105 lpp. [Tiešsaiste] [skatīts 15.12.2016.]. Pieejams: http://estudijas.llu.lv/course/view.php?id=1248

Дополнительная литература

1. Krišāns Z. Elektroenerģētisko uzņēmumu vadības pamati. Lekciju konspekts. Rīga: RTU. 1997. 122 lpp.
2. Budahs M., Zviedrītis M. Elektrisko sadales tīklu elektroietaišu ekspluatācija. 107 lpp. [Tiešsaiste] [skatīts 15.12.2016.]. Pieejams: http://www.rvt.lv/GRAMATAS/Energjetikju_gramatas/16.2ISBNgramata.pdf