Kursa kods ETeh4059

Kredītpunkti 2

Elektroiekārtu ekspluatācijas ekonomika

Zinātnes nozareElektrotehnika (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums10.01.2017

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Aigars Laizāns

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

ETeh2019, Lietišķā elektrotehnika

Kursa anotācija

SStudiju kursa ietvaros studenti iepazīstas ar elektroiekārtu ekspluatācijas ekonomiskās efektivitātes, elektroiekārtu dzīves cikla jēdzieniem, apgūst ekonomisko aprēķina metodiku. Kurss ietver energoefektivitātes jēdziena analīzi un pielietojumu elektroiekārtu ekspluatācijā, atsevišķas elektroiekārtas tehnoloģisko operāciju datu bāzu izvērtēšanu un analīzi, ekonomiskās kibernētikas principu pielietošanu elektroiekārtu ekspluatācijā, tehniskās un administratīvās vadības sistēmu analīzi, modelēšanu, optimizāciju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas - energoefektivitāti ietekmējošie faktori, elektroiekārtu dzīves cikls efektīvas ekspluatācijas principi
• prasmes - elektroiekārtu izmantošanas efektivitātes un izmantošanas atbilstības novērtēšana, ekonomisko parametru aprēķināšana un iekārtu un tehnoloģiju izvēle;
• kompetence - elektroiekārtu efektīvā izmantošanā un ekonomiski pamatotā izvēlē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Elektroiekārtu ekspluatācijas procesa efektivitātes jēdziens
2 Ekonomiskā un enerģētiskā efektivitāte.
3 Elektroiekārtu dzīves cikla jēdziens, resursu izmantošana
4 Elektroiekārtu ietekmes uz vidi novērtējums.
5 Elektroiekārtu ekspluatācijas tehnoloģisko procesu vadības sistēmas.
6 Elektroiekārtu ekspluatācijas administratīvo procesu vadības sistēmas.
7 Elektroiekārtu apkalpošanas operāciju pētīšana un datu bāzu veidošana
8 Ekonomiskā kibernētika elektroietaišu ekspluatācijā.
9 Elektroiekārtu ekspluatācijas sistēmu modelēšana
10 Efektivitātes kritēriju izveidošana elektroiekārtām.
11 Ekspluatācijas sistēmas plānošana, modelēšana.
12 Elektroiekārtu rezervēšanas plānošana.
13 Elektroiekārtu rezervēšanas optimizācija.
14 Sociālo faktoru ievērtēšana elektroiekārtu ekspluatācijas dienesta plānošanā.
15 Darba vides faktoru ievērtēšana elektroiekārtu ekspluatācijas dienesta plānošanā.
16 Tendences elektroiekārtu ekspluatācijas efektivitātes novērtēšanā

Prasības kredītpunktu iegūšanai

jizstrādāti visi paredzētie praktiskie darbi, uzrakstīts kontroldarbs, ieskaite.

Pamatliteratūra

1. Krišāns Z. Elektroenerģētisko uzņēmumu vadības pamati. Rīga: RTU, 2007. 158 lpp.
2. Latvijas energostandarts LEK 025. Drošības prasības, veicot darbus elektroietaisēs. Rīga: Latvijas Elektrotehnikas komisija, 2007. 119 lpp.
3. Latvijas energostandarts LEK 002. Energoietaišu tehniskā ekspluatācija. Rīga: Latvijas Elektrotehnikas komisija. 2011. 162 lpp.
4. Plūme I. Elektroiekārtu ekspluatācija un remonts. 105 lpp. [Tiešsaiste] [skatīts 15.12.2016.]. Pieejams: http://estudijas.llu.lv/course/view.php?id=1248

Papildliteratūra

1. Krišāns Z. Elektroenerģētisko uzņēmumu vadības pamati. Lekciju konspekts. Rīga: RTU. 1997. 122 lpp.
2. Budahs M., Zviedrītis M. Elektrisko sadales tīklu elektroietaišu ekspluatācija. 107 lpp. [Tiešsaiste] [skatīts 15.12.2016.]. Pieejams: http://www.rvt.lv/GRAMATAS/Energjetikju_gramatas/16.2ISBNgramata.pdf

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lietišķā enerģētika" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.