Kursa kods ETeh4057

Kredītpunkti 2

Elektroapgādes tehnoloģijas

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareElektriskās tehnoloģijas un automātika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums05.12.2016

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Indulis Straume

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ener4003, Elektroapgāde un tarifi

ETeh4048, Teorētiskā elektrotehnika II

Kursa anotācija

Apgūstot studiju kursu, studenti iepazīstas ar: elektroapgādes tehnoloģiju veidiem – centralizētiem un autonomiem; līdzsprieguma elektropārvades specifiku; lauksaimniecības objektu elektroapgādes specifiku; elektropārvades līniju projektēšanu un novērtēšanu; elektroapgādes automatizāciju un vadību; elektroapgādes tehnoloģiju modelēšana MATLAB apakšprogrammā Simulink

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina rūpniecības un lauksaimniecības objektu elektroapgādes avotu veidus un to parametrus, aparatūras uzbūvi un pielietošanas principus, elektropārvades tīklus un to darbības principus, vadību - 1. un 2. kontroldarbs.
Spēj veikt inženieraprēķinus un pēc atbilstošiem kritērijiem izvēties elektrostaciju pieslēguma veidu un vajadzīgās iekārtas – 1. un 2. mājas darbs.
Kompetences: elektroapgādes avotu veida un parametru izvēle un tās pamatojums, elektropieslēguma izvēle un tās pamatojums – mājas darbs, eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Elektroapgādes tehnoloģiju veidi - centralizētie un autonomie.
2. Lielo elektrostaciju pieslēgšana shēmas un kārtība kopējiem elektroapgādes tīkliem.
3. Vietējo elektrostacijas lauksaimniecību objektu elektroapgādē.
4. Lauksaimniecības objektu elektroapgāde izmantojot mazās HES.
5. Lauksaimniecības objektu elektroapgāde izmantojot vēja un Saules enerģiju.
6. Lauksaimniecības objektu elektroapgāde izmantojot biogāzes koģenerācijas stacijas.
7. Lauksaimniecības objektu elektroapgāde izmantojot dīzeļģeneratorus.
1. kontroldarbs.
8. Vietējo elektrostaciju pieslēguma veidi kopējiem elektroapgādes tīkliem.
9. Rūpniecisko objektu elektroapgādes rezervēšana.
10. Elektropārvades līnijas projektēšana.
11. Līdzsprieguma pārvades līnijas.
12. Elektriskās tālvades līnijas.
13. Elektroapgādes tehnoloģiju automatizācija un vadība.
14. Elektroapgādes stabilitātes modelēšana.
2. kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens.
Eksāmenā četri jautājumi.
Visiem praktiskiem darbiem ir jābūt izpildītiem, kontroldarbiem ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. mājas darbs. Izstrādāt un aprēķināt iekārtas mazo HES, vēja un Saules elektrostacijas pieslēgšanai kopējiem elektriskajiem tīkliem.

2. mājas darbs. Izstrādāt un aprēķināt iekārtas biogāzes koģenerācija stacijai un rezerves dīzeļģeneratora pieslēgšanai kopējiem elektriskajiem tīkliem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena uzdevuma vērtējuma un studiju kursa kontroldarbu un mājas darbu kumulatīvā vērtējuma.

Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu vai eksāmena testu var iegūt, ja vismaz 50% testu jautājumu ir atbildēti pareizi.
Mājas darbu uzdevumu novērtē saskaņā ar mājas darbu uzdevumos noteikto vērtēšanas kārtību.

Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no eksāmena uzdevumiem un vidējās semestra atzīmes, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto kontroldarbu un mājas darbu atzīmēm.

Pamatliteratūra

1. Baltiņš A., Kanbergs A., Miestniece S. Zemsprieguma elektriskie aparāti. Rīga: Jumava, 2003. 331 lpp. 2. Vanags A., Krišāns Z. Elektriskie tīkli un sistēmas. II daļa. Rīga: RTU, 2005. 337 lpp. 3. Vanags A. Elektriskie tīkli un sistēmas. I daļa. Rīga: RTU, 2002. 472 lpp. 4. Enģelis A., Arājs R. Augstspriegumu elektriskās līnijas. Rīga, 2004. 239 lpp.

Papildliteratūra

1. Anderson P.M., Fouad A.A. Power System Control and Stability. Wiley-Interscience, 2003. 658 p. 2. Bernard F. Kolanowski. Small-scale Cogeneration Handbook. Marcel Dekker, INC., 2003. 202 p. 3. Nesser T. Power Systems Modelling and Fault Analysis. Hungary, 2008. 650 p. Pieejams: https://lib.lhu.edu.vn/ViewFile/11944/Power%20Systems%20Modelling%20and%20Fault%20Analysis;%20NasserD.Tleis;%20Newnes%202008.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Enerģija un Pasaule. ISSN 1407-5911

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lietišķā enerģētika" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.