Код курса ETeh4056

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий8

æоличество лабораторных работ8

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса05.12.2016

Разработчик курса

author

Liene Kanceviča

Предварительные знания

ETeh2019,

Учебная литературa

1. Ribickis L., Avotiņš A. Apgaismošanas tehnoloģijas. Rīga: RTU, 2007. 184 lpp. 2. Blumberga D., Krieviņš P., Veidenbergs I. Praktiskais ceļvedis apgaismes projektiem Latvijā. Rīga, 2004. 21 lpp. 3. Meļņikovs V. Apgaismes elektroiekārtas [tiešsaiste]. Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Valsts tehnikums". Rīga, 2012. 221 lpp. [Skatīts 10.01.2017.]. Pieejams: http://www.rvt.lv/GRAMATAS/Energjetikju_gramatas/12.V.Melnikovs..Apgaismeselektroiek%C4%81rtas.2012.docx

Дополнительная литература

1. Lechner N. Heating, cooling, lighting: sustainable design methods for architects. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2009. 698 p. 2. Blumberga A. Efektīva apgaisme. Mācību līdzeklis. Rīga: Apgāds Imanta Rīga, 2002. 120 lpp. 3. Raņķis I. Elektrotehnoloģiskās iekārtas: lekciju konspekts. Rīga: RTU Izdevniecība, 2007. 108 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Enerģija un Pasaule. ISSN 1407-5911.