Kursa kods ETeh4053

Kredītpunkti 1

Elektroapgādes ekonomika

Zinātnes nozareElektrotehnika (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums08.12.2015

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Aigars Laizāns

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa darbā tiek pielietoti ekonomiskās analīzes principi uzņēmējdarbības izvērtēšanai elektroapgādē. Tiek izvērtēti elektroapgādes un elektroenerģijas ražošanas ekonomiskie aspekti, ņemot vērā gan fosilos, gan alternatīvos (atjaunīgos) enerģijas avotus, novērtējot to pielietošanas tehniskos, tehnoloģiskos, sociālos un ekonomiskos aspektus

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas - par elektroenerģētikas un elektroapgādes nozares ekonomiku - teorētiskie un praktiskie aspekti un tendences
• prasmes - novērtēt enerģētikas un elektroapgādes tehniskos, tehnoloģiskos, sociālos un komerciālos aspektus, saistot tos ar finanšu un ekonomiskajiem faktoriem;
• kompetence - enerģētikas un elektroapgādes komercializācijas novērtējums, tehnisko, tehnoloģisko, sociālo, ekonomisko un finanšu aspektu izvērtējums

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kursa darba tēmas izvēle - energouzņēmuma atlase
2 Teorētiskās literatūras izpēte par darba tēmu
3 Teorētisko un eksperimentālo pētījumu metodikas izvēle
4 Datu vākšana, eksperimemtālie pētījumi
5 Datu vākšana, eksperimemtālie pētījumi
6 Datu vākšana, eksperimemtālie pētījumi
7 Datu apstrāde, analīze, interpretācija
8 Datu apstrāde, analīze, interpretācija
9 Datu apstrāde, analīze, interpretācija
10 Datu apstrāde, analīze, interpretācija
11 Kursa darba noformēšana
12 Kursa darba noformēšana
13 Kursa darba noformēšana
14 Kursa darba noformēšana
15 Kursa darba noformēšana
16 Kursa darba aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts un aizstāvēts kursa darbs, vērtējums ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Doty S., Turner W.C. Energy Management Handbook. 7th edition. The Fairmont Press: GA., 2009. 847 p.
2. Muška A. Uzņēmējdarbības pamatkurss. Mācību līdzeklis. Rīga, 2006. 136 lpp.
3. Kaltschmitt M.,Streicher W., Wiese A. Renewable Energy - Technology, Economics and Environment. Berlin; New York: Springer Press, 2007. 564 p.

Papildliteratūra

1. Strautiņš P. Skatījums uz iespējām, riskiem un risinājumiem Latvijas enerģētikā. 2008. 84 lpp. [Tiešsaiste] [skatīts 15.12.2015.]. Pieejams: https://www.swedbank.lv/files/analitiskie_materiali/analitiskas_diskusijas/energetika.pdf
2. Galiņš A., Kanceviča L., Laizāns A. Alternatīvās enerģētikas iekārtas. Mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 316 lpp.

Piezīmes

Kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "L. enerģētika" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.