Kursa kods ETeh4048

Kredītpunkti 2

Teorētiskā elektrotehnika II

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareElektrotehnikas teorētiskie pamati

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums06.01.2015

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ainārs Galiņš

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

ETeh4037, Teorētiskā elektrotehnika I

Fizi2032, Fizika I

Fizi2033, Fizika II

Mate1029, Matemātika I

Mate1030, Matemātika II

Mate2034, Matemātika III

Kursa anotācija

Kursa ietvaros studenti apgūst maiņstrāvas ķēžu aprēķinus, zināšanas par magnētiski saistītām spolēm, mijinduktivitāti M, transformatoru, trīsfāžu strāvas fizikālo dabu, trīsfāžu sistēmas slēgumus - zvaigzne-zvaigzne ar "0" vadu, zvaigzne-zvaigzne bez "0" vada, trīsstūra slēgumu un aprēķinu metodes, nepilnfāžu režīma aprēķinus. Tiek apskatītas nelineārās maiņstrāvas ķēdes un fizikālās parādības nelineārajās ķēdēs, pārejas procesi lineārajās elektriskajās ķēdēs, to aprēķini, komutācijas likumi, pārejas procesi ar elektrisko loku, pārspriegumi elektriskajās ķēdēs ar induktivitāti, elektriskie filtri, elektriskās līnijas, procesi līnijās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina - elektrotehnikas teorētiskos pamatus un elektrisko ķēžu aprēķinu teoriju, ir sapratne par fizikālajiem procesiem elektriskajās ķēdēs – kontroldarbi, laboratorijas darbi;
Spēj - veikt elektrotehnisko ķēžu aprēķinus - kontroldarbi;
Kompetences - aprēķināt elektrisko ķēžu parametrus un novērtēt to darbību - kontroldarbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Sinusoidālas maiņstrāvas ķēžu aprēķini virknes slēgumam.
1.Kontroldarbs: Virknes slēguma aprēķini. 1h
2. Maiņstrāvas ķēžu aprēķini paralēlajam slēgumam.
2.Kontroldarbs: Paralēlā slēguma aprēķini. 1h
3. Maiņstrāvas ķēžu aprēķini jauktajam slēgumam simboliskajā formā ar kompleksajiem skaitļiem.
3.Kontroldarbs: Jaukta slēguma aprēķini. 2h
4. Magnētiski saistītas spoles. Transformatora vektoru diagramma.
5. Daudzfāžu sistēmas. Trīsfāžu strāva, sistēma, slēgumi, jauda.
6. Trīsfāžu sistēma zvaigzne-zvaigzne ar "0" vadu.
4.Kontroldarbs: Slēguma zvaigzne-zvaigzne ar „0” vadu aprēķins. 1h

7. Trīsstūra slēgums trīsfāžu sistēmā.
5.Kontroldarbs: Trīsstūra slēguma aprēķins. 1h
8. Trīsfāžu sistēma zvaigzne-zvaigzne bez "0" vada.
6.Kontroldarbs: Slēgums zvaigzne-zvaigzne bez „0” vada aprēķins. 2h
9. Simetriska trīsfāžu slodze. Nesimetriska trīsfāžu slodze.
10. Simetrisko komponenšu metode trīsfāžu ķēžu aprēķinos.
11. Nepilnfāžu režīma aprēķini.
12. Nelineārās maiņstrāvas ķēdes. Enerģijas zudumi. Fizikālās parādības nelineārajās ķēdēs.
13. Pārejas procesi, komutācijas likumi, to pielietojums.
14. Pārejas procesu aprēķini. Pārspriegumi elektriskajās ķēdēs.
15. Elektriskie filtri. Elektriskie procesi līnijās.
16. Paveiktā darba apkopojums.

Laboratorijas darbi:

1. Virknes slēguma maiņstrāvas ķēde.
2. Jaudas koeficienta uzlabošana.
3. Maiņstrāvas ķēde ar paralēliem zariem.
4. Vienfāzes transformatora pētīšana.
5. Trīsfāžu patērētājs zvaigznes slēgumā.
6. Pārejas procesi līdzstrāvas ķēdēs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Mutisks eksāmens.
Eksāmens sastāv no trīs teorētiskajiem jautājumiem un praktiska aprēķinu uzdevuma un diskusijas par paveikto.
Jābūt ieskaitītiem visiem kontroldarbiem, laboratorijas darbiem un patstāvīgajiem darbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Mājasdarbi pirms kontroldarbiem (kontroles veids – kontroldarbs):
1. Vienfāzes sinusoidālas strāvas virknes slēguma ķēdes aprēķini;
2. Paralēlā slēguma ķēdes aprēķini;
3. Vienfāzes sinusoidālās strāvas jaukta slēguma ķēdes aprēķini;
4. Trīsfāžu slēgums zvaigzne-zvaigzne ar „0” vadu aprēķins;
5. Trīsfāžu trīsstūra slēguma aprēķins;
6. Trīsfāžu slēgums zvaigzne-zvaigzne bez „0” vada aprēķins;
7. Simetriskas trīsfāzu slodzes aprēķins.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Darbu izpildes kvalitāte. Sapratne par paveikto. Spēja loģiski pamatot procesus un izskaidrot kļūdu rašanās cēloņus. Spēja diskutēt par apgūto.

Pamatliteratūra

1. A. Galiņš. Elektrozinību teorētiskie pamati. Elektrisko ķēžu aprēķini. Mācību metodiskais līdzeklis. Jelgava, LLU, 2008. 120 lpp.
2. Elektrotehnikas teorētiskie pamati: Stacionāri procesi lineārajās ķēdēs. Briedis J., Dūmiņš I., Lasis U.u.c.; K. Tabaka red. Rīga: Zvaigzne, 1999. 300. lpp.

Papildliteratūra

1. Franco S. Electric circuits fundamentals. International edition. Saunders College Publishing 1995. 882 p.
2. Nahvi R., Sonderstand M. Student problems manual for electric circuits fundamentals. Saunders College Publishing, 1995. 578 p.
3. Dorf R.C. Introduction to electric circuits. 2nd edition. New York. John Wiley & Sons, Inc. 1993. 872 p.

Piezīmes

Kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lietišķās enerģētika" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.