Kursa kods ETeh4037

Kredītpunkti 3

Teorētiskā elektrotehnika I

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareElektrotehnikas teorētiskie pamati

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums06.01.2015

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ainārs Galiņš

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Fizi1009, Fizikas pamati

Fizi2032, Fizika I

Mate1029, Matemātika I

Mate1030, Matemātika II

Kursa anotācija

Apgūstot studiju kursu, studenti gūst zināšanas elektrozinību teorētiskajos pamatos: iepazīstas ar lineārajām līdzstrāvas ķēdēm un elektrisko ķēžu aprēķinu metodēm, nelineārajām līdzstrāvas ķēdēm, to raksturlīknēm, pielietojumu un aprēķiniem, tiek apskatītas magnētiskās ķēdes, to iedalījums, materiāli, aprēķini. Sinusoidālas strāvas fizikālā būtība un to raksturojošie lielumi. Tiek apgūti maiņstrāvas ķēžu aprēķinu metodes - simboliskā aprēķinu metode, vektoru diagrammas maiņstrāvas aprēķinos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina - elektrotehnikas teorētiskos pamatus un elektrisko ķēžu aprēķinu teoriju, ir sapratne par fizikālajiem procesiem elektriskajās ķēdēs – kontroldarbi, laboratorijas darbi
Spēj - veikt elektrotehniskos aprēķinus - kontroldarbi
Kompetences - aprēķināt un novērtēt elektrisko ķēžu darbību - kontroldarbi

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievadlekcija. Oma likums. Kirhofa likumi.
2. Virknes un paralēli slēgumi. Jaudas aprēķins.
3. Proporcionālu lielumu metode elektrisko shēmu aprēķinos. Jaudas balanss.
1. Kontroldarbs: Proporcionālu lielumu metode 1h
4. Kontūrstrāvu metode elektrisko shēmu aprēķinos. Determinanti, to pielietojums.2h
2.Kontroldarbs: Kontūrstrāvu metode 1h
5. Superpozīcijas metode elektrisko shēmu aprēķinos. Pārklāšanās princips.2h
3.Kontroldarbs: Superpozīcijas metode 2h
6. EDS avotu saturošu paralēlu zaru aizstāšana ar ekvivalentu zaru.
7. Divu mezglu metode elektrisko shēmu aprēķinos.
4.Kontroldarbs: Divu mezglu metode 1h
8. Mezglu potenciālu metode elektrisko shēmu aprēķinos. 2h
5.Kontroldarbs: Mezglu potenciālu metode 2+h
9. Nelineāras līdzstrāvas ķēdes, raksturlīknes.
10. Nelineāru līdzstrāvas ķēžu aprēķini.
11. Magnētisms. Magnētiskās ķēdes. Magnētiskie materiāli .
12. Magnētisko ķēžu aprēķini.
6.Kontrokdarbs: Magnētiskās ķēdes aprēķins 1h
13. Sinusoidāla maiņstrāva.
14. Sinusoidālas maiņstrāvas ķēdes, to aprēķini.
15. Simboliskā metode, kompleksie skaitļi vektoru algebra.
16. Sprieguma un strāvas rezonanse.

Laboratorijas darbi:

1. Aizvietošanas shēmu topoloģija.
2. Shēmas elementu virknes un paralēlie slēgumi.
3. Spriegumu un strāvu apzīmēšana.
4. Līdzstrāvas ķēde ar maināmu slodzi.
5. Sinusoīdas parametri.
6. Sinusoīdu saskaitīšana.
7. Sinusoīdu reizināšana, aktīvā jauda.
8. RLC slēgums maiņstrāvas ķēdē.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite.
Akumulējoša ieskaite, izpildīti visi uzdevumi.
Regulārs nodarbību apmeklējums (vismaz 75%), ieskaitīti kontroldarbi, laboratorijas darbi un patstāvīgie darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Mājasdarbi pirms kontroldarbiem (kontroles veids – kontroldarbs):
1. Proporcionālu lielumu metode;
2. Kontūrstrāvu metode;
3. Superpozīcijas metode;
4. Divu mezglu metode;
5. Mezglu potenciālu metode;
6. Magnētiskās ķēdes aprēķins.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Darbu izpildes kvalitāte. Sapratne par paveikto. Spēja loģiski pamatot procesus un izskaidrot kļūdu rašanās cēloņus. Spēja diskutēt par apgūto.

Pamatliteratūra

1. A. Galiņš. Elektrozinību teorētiskie pamati. Elektrisko ķēžu aprēķini. Mācību metodiskais līdzeklis. Jelgava: LLU, 2008. 120 lpp.
2. Elektrotehnikas teorētiskie pamati: Stacionāri procesi lineārajās ķēdēs. Briedis J., Dūmiņš I., Lasis U.u.c.; K. Tabaka red. Rīga:Zvaigzne 1999. 300. lpp.

Papildliteratūra

1. Franco S. Electric circuits fundamentals. International edition. Saunders College Publishing 1995.-882 p.
2. Nahvi R., Sonderstand M. Student problems manual for electric circuits fundamentalsSaunders College Publishing, 1995-578p.
3. Dorf R.C. Introduction to electric circuits. 2nd edition. New York. John Wiley & Sons, Inc. 1993. 872 p.

Piezīmes

Kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lietišķās enerģētika" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.