Kursa kods ETeh3025

Kredītpunkti 2

Darbmašīnu vadības sistēmas

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareElektriskās mašīnas un iekārtas

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums12.03.2013

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ainārs Galiņš

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Apgūstot kursu, studenti iepazīsies ar elektropiedziņas pamatiem, darba mašīnu elektropiedziņu un elektriskajām mašīnām, CNC darbagaldu piedziņu un vadību, jaunākajām tendencēm elektropiedziņas vadībā, spēka elektroniku, frekvenču pārveidotājiem, to pielietošanu un programmēšanu, modernajiem mērīšanas pārveidotājiem un automātikas elementiem. Studenti iegūs pamatzināšanas par programmējamajiem loģiskajiem kontrolleriem (PLC), programmēšanas valodām un vadības algoritmu veidošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - par elektropiedziņas pamatiem, jaunākajām tendencēm darbmašīnu elektropiedziņā un vadībā, spēka elektronikas un frekvenču pārveidotāju, loģisko kontrolleru uzbūvi, pielietošanu un programmēšanu;
• prasmes - saprast un lasīt darbmašīnu elektriskās shēmas, pieslēgt un programmēt programmējamos kontrollerus un frekvences pārveidotājus;
• kompetence - spēja izvēlēties un lietot vadības un aizsardzības aparātus, programmējamos kontrollerus, frekvences pārveidotājus, mīkstās palaišanas ierīces.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads.
2 Darbmašīnu elektropiedziņa. Elektropiedziņas pamati. Darbmašīnu raksturlīknes.
3 Elektrodzinēji. Elektrodzinēju raksturlīknes.
4 Elektropiedziņas vadības un aizsardzības aparatūra.
5 Elektropiedziņas vadība. Elektrodzinēju palaišana, reversēšana un regulēšana.
6 Spēka elektronika. Mīkstā palaišana. Frekvenču pārveidotāji pielietošana, programmēšana.
7 Servo piedziņa. Servo motori, servo izpildmehānismi, uzbūve, darbība pielietojums.
8 CNC darbagaldu piedziņa un vadība.
9 Programmējamie loģiskie kontrolleri (PLC).
10 PLC programmēšana. Programmēšanas valodas.
11 Praktiskā PLC programmēšana.Vadības algoritmu veidošana.
12 Kontrolleru programmēšanas paņēmieni.
13 Vadības procesa vizualizācija.
14 Industriālie datori, elektroniskie vadības bloki to pielietošana.
15 Televadība un telemetrija.
16 Paveiktā darba apkopojums un novērtējums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izpildīti laboratorijas darbi, aizstāvēts kursa darbs, eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Galiņš A., Leščevics P. Programmējamie loģiskie kontrolleri. Jelgava: LLU, 2008. 135 lpp.
2. The Moeller Wiring Manual. Automation and Power Distribution. 2 nd. edition. Editor: Heidrun Riege. Moeller GmbH, Bonn, 2006. 546 p.
3. Ribickis L., Valeinis J. Elektriskā piedziņa mehatronikas sistēmās. Rīga: RTU, 2008. 286 lpp.
4. Cūbergs I.. Regulējama automātiskā elektriskā piedziņa. Rīga: RTU,1998. 68 lpp.

Papildliteratūra

1. Greivulis J., Raņķis I. Iekārtu vadības elektroniskie elementi un mezgli. Rīga: Avots,1996. 288 lpp.
2. Power electronics and variable frequency drives: technology and applications. Edit. By Bimal K. Bose. NewYork: IEEE Press, 1997. 640 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Радио. ISBN: ISSN-0033-765X.

Piezīmes

Obl.: kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Mašīnu projektēšana un ražošana.