Kursa kods Ener6001

Kredītpunkti 2

Alternatīvā enerģētika

Zinātnes nozareEnerģētika (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Aigars Laizāns

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju laikā tiek padziļināti analizēti alternatīvās enerģijas veidi, to vieta un nozīme Latvijas un ES energoapgādē. Tiek analizēta saules un vēja enerģija un tās izmantošanas varianti, iekārtas un konkrēti risinājumi - saules siltuma sistēmas gaisa un ūdens sildīšanai, elektroenerģijas ražošana saules baterijās, vēja ģeneratoru uzbūve un izmantošana, kā arī mazās hidroelektrostacijas uzbūve un darbības principi. Tiek pētītas biomasas izmantošanas iespējas enerģētikā - enerģētiskā koksne, deggāzes ražošana, kā arī biomasas enerģētika, biogāzes un biodegvielas ražošana. Tiek analizētas iespējas izmantot viļņu un ģeotermālo enerģiju. Tiek apgūti atjaunojamo energoresursu izmaksu un tarifu veidošanas principi, un atjaunojamo energoresursu izmantošanas ekonomiskās efektivitātes novērtēšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - par alternatīvās un atjaunojamās enerģijas veidiem - saules enerģiju, vēja enerģiju, ūdens enerģiju, biomasas izmantošanu, ģeotermālo un viļņu enerģiju - teorētiskie un praktiskie aspekti, izmantojamās iekārtas;
• prasmes - izveidot un izvēlēties alternatīvās un atjaunojamās enerģijas avotus objektu energoapgādei, salāgot dažādu resursu izmantošanas stratēģiju;
• kompetence - dažādu atjaunojamo energoresursu savstarpējās salāgotības un mijiedarbības izvērtējums, to efektivitātes noteikšana, iekārtu izvēle.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Mūsdienu enerģētikas vēsturisks apskats. Atjaunojamie energoresursi Latvijā, ES, un pasaulē.
2 Saules starojuma enerģija. Saules siltuma izmantošanas principi, iekārtas. Enerģijas bilance saules kolektorā.
3 Saules starojuma izmantošana elektroenerģijas ražošanā. Fotoefekts, fotoelektriskās iekārtas.
4 Vēja enerģijas izmantošana. Aerodinamiskie aprēķini. Vertikālās un horizontālās ass vēja turbīnas.
5 Ģeneratori un mehāniskā sistēmas vēja enerģijas uztveršanai. Vēja enerģētisko iekārtu enerģijas bilance
6 Ūdens hidroenerģētika -fizikālie principi, iekārtas, īpatnības
7 Mazās hidroelektrostacijas - principi, uzbūve, īpatnības.
8 Biomasas izmantošana enerģētikā. Enerģētiskā koksne. Salmu izmantošana enerģētikā.
9 Biomasas gazifikācija - termālā, bioloģiskā.Enerģētiskā bilance.
10 Šķidrā biodegviela - ieguve, sastāvs, īpatnības.
11 Ģeotermālā enerģētika
12 Paisuma-bēguma un okeāna straumju izmantošana enerģētikā.
13 Viļņu enerģijas izmantošana
14 Koģenerācija, triģenerācija - principi, iekārtas, efektivitāte.
15 Alternatīvās enerģētikas ekonomiskā analīze.
16 Alternatīvās enerģētikas attīstības tendences

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Patstāvīgā darba izpilde, ieskaite ar atzīmi

Pamatliteratūra

1. Galiņš A., Kanceviča L., Laizāns A. Alternatīvās enerģētikas iekārtas. Mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 316 lpp.
2. Strautiņš P. Skatījums uz iespējām, riskiem un risinājumiem Latvijas enerģētikā. 2008. 84 lpp. [tiešsaiste] [skatīts 25.02.2011.]. Pieejams:http://www.swedbank.lv/lib/lv/energetika.pdf

Papildliteratūra

1. Meļņikovs V. Elektroapgāde. 1.daļa. 2006. 224 lpp. [tiešsaiste] [skatīts 25.02.2011.]. Pieejams: http://www.rvt.lv/macibu-materiali/Elektrikis/Elektroapgaade.1.dala.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Renevable Energy World. Internetžurnāls [tiešsaiste] [skatīts 25.02.2011.]. Pieejams:http://www.renewableenergyworld.com/rea/home

Piezīmes

Obl.: TF Lauksaimniecības inženierzinātnes maģistra studiju programmas apakšprogrammai "Lauksaimniecības enerģētika".