Kursa kods Ener5014

Kredītpunkti 2

Siltumenerģētikas speckurss

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareSiltumenerģētika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Raimunds Šeļegovskis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti apgūst energoresursa izvēles principus, ūdens un tvaika katlu iekārtas efektivitātes rādītājus un uzlabošanas iespējas. Tiek analizēta katlu iekārtas siltuma bilance, atsevišķo pozīciju ietekme uz efektivitāti. Studenti apgūst efektivitātes uzlabošanas principus siltumenerģijas ražošanā, pārvadē un izmantošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: par katlu iekārtu un siltumenerģijas patērētāju darbības efektivitāti ietekmējošie faktoriem, paaugstināšanas iespējām.
• Prasmes: prast veikt katlu iekārtas, siltuma pārvades, siltuma izmantošanas kritēriju novērtēšanu, veikt efektivitātes paaugstināšanas iespēju analīzi.
• Kompetence: enerģijas plūsmas izvērtēšanā siltumenerģijas ražošanā, sadalē, izmantošanā, efektivitātes paaugstināšanas risinājumu piemērošanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kurināmā un katlu iekārtas izvēle.
2 Kurināmā enerģētiskā un ķīmiskā analīze.
3 Kurināmā sastāva ietekme uz katla sastāvdaļām.
4 Katla darbības efektivitāti ietekmējošie faktori.
5 Enerģijas bilance katlu iekārtai.
6 Dūmgāžu analīze.
7 Siltuma pārvades sistēmas.
8 Cauruļvadu dimensionēšana.
9 Dabasgāzes sistēmas.
10 Šķidrā kurināmā sistēmas.
11 Cieto kurināmo sistēmas.
12 Efektivitātes uzlabošana siltuma ražošanā.
13 Enerģijas taupīšanas iespējas siltuma pārvadē un sadalē.
14 Siltumenerģijas patērētāja enerģijas taupīšanas iespējas.
15 Siltumenerģijas patērētāja enerģijas taupīšanas iespējas.
16 Kopsavilkums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi jānokārto kontroldarbi, jāiesniedz un jāprezentē referāts. Vērtējums - ieskaite

Pamatliteratūra

1. Dzelzītis E. Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmu automatizācijas pamati. Rīga: Gandrs, 2005. 414 lpp.
2. Malek M. Power boiler, design, inspection, and repair :ASME code simplified. NewYork: Mac Graw Hill, 2005. 628 p.

Papildliteratūra

1. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. Москва: МЭИ, 1999. 471 с.
2. Šeļegovskis R. Siltuma ieguves tehnoloģijas.1. daļa. /Metodiskais līdzeklis. Jelgava: LLU TF, 2008. 97 lpp. (www.tf.llu.lv/Mācību materiāli).

Periodika un citi informācijas avoti

1. Enerģētika & Automatizācija. Ikmēneša žurnāls. Izdevējs SIA Biznesa Portāls..ISSN 1407-8589

Piezīmes

Kurss iekļauts TF akadēmiskā maģistra studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" apakšprogrammas "Lauksaimniecības enerģētika" obligātās izvēles daļā, 1. sem vai 3. sem.