Kursa kods Ener5004

Kredītpunkti 2

Energoekonomika lauksaimniecībā

Zinātnes nozareEnerģētika (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Aigars Laizāns

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa laikā tiek analizētas lauksaimnieciskās ražošanas objektu energoapgādes īpatnības, un enerģijas taupīšanas un racionālas izmantošanas iespējas lauksaimniecībā un to apkalpojošās nozarēs. Tiek pētīta ārējo un iekšējo elektrisko tīklu uzbūve, ņemot vērā uzņēmējdarbības ekonomiku enerģētikā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - par enerģētikas nozares ekonomiku, un lauksaimniecisko ražošanu it īpaši - teorētiskie un praktiskie aspekti;
• prasmes - novērtēt ar lauksaimniecisko ražošanu saistītu enerģētikas projektu tehniskos, tehnoloģiskos, sociālos un komerciālos aspektus, saistot tos ar finanšu un ekonomiskajiem faktoriem;
• kompetence - ar lauksaimniecisko ražošanu saistītu enerģētikas projektu komercializācijas novērtējums, ekonomisko un finanšu aspektu izvērtējums.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Enerģētikas nozare, tās vieta valsts ekonomikā, ietekme uz lauksaimniecību.
2 Ilgtspējīgās attīstības princips enerģētikā un lauksaimniecībā
3 Pieprasījuma un piedāvājuma mijiedarbība enerģētikā
4 Pieprasījums un piedāvājums enerģētikā un lauksaimniecībā
5 Patērētāji un to uzvedība enerģētikas nozarē - komersanti
6 Patērētāji un to uzvedība enerģētikas nozarē - privātpersonas
7 Ražošana un izmaksas enerģētikā - tradicionālā ražošana
8 Ražošana un izmaksas enerģētikā - alternatīvie enerģijas avoti
9 Konkurence enerģētikā, tās ietekme uz lauksaimniecisko ražošanu
10 Monopoliskā konkurence enerģētikā, tās ietekme uz lauksaimniecisko ražošanu
11 Oligopoli enerģētikā
12 Ražošanas bāze enerģētikā
13 Kapitāla tirgus un enerģētikas mijiedarbība - inflācija, naudas vērtība, investīcijas
14 Kapitāla tirgus un enerģētikas mijiedarbība - kredītresursi,
15 Tendences enerģētikā un lauksaimniecībā Latvijā un pasaulē - jauni risinājumi.
16 Tendences enerģētikā Latvijā un pasaulē - ES prasības, normatīvie akti

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Patstāvīgā darba izpilde, ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Doty S., Turner W.C. Energy Management Handbook. 7th Edition. The Fairmont Press: GA, 2009. 847 p.
2. Galiņš A., Kanceviča L., Laizāns A. Alternatīvās enerģētikas iekārtas. Mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 316 lpp.

Papildliteratūra

1. Kaltschmitt M., Streicher W., Wiese A. Renewable Energy - Technology, Economics and Environment. Berlin; New York: Springer, 2007. 564 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Renevable Energy World. Internetžurnāls [tiešsaiste] [skatīts 25.02.2011.]. Pieejams:http://www.renewableenergyworld.com/rea/home

Piezīmes

Obl.: TF Lauksaimniecības inženierzinātnes maģistra studiju programmas apakšprogrammai "Lauksaimniecības enerģētika" pilna laika studijās.