Kursa kods Ener4039

Kredītpunkti 1

Alternatīvā enerģētika un energoekonomika

Zinātnes nozareEnerģētika (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums08.12.2015

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Aigars Laizāns

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti kursā apgūst alternatīvās enerģijas veidus, to īpašības, priekšrocības, trūkumus, izvēles principus, vietu un nozīmi Latvijas, ES un pasaules kontekstā. Tiek pētīti enerģijas ieguves paņēmieni no atjaunīgajiem enerģijas resursiem, analizēti tehnoloģiskie procesi un iekārtas. Galvenā uzmanība tiek vērsta uz saules, vēja, ūdens un biomasas enerģijas izmantošanai. Tiek iepazītas saules fotoelektriskās iekārtas un saules kolektori, vēja turbīnas un vēja parki, hidroenerģētikas iekārtas. Tiek veikts enerģijas veida tehniski ekonomiskais pamatojums izvērtētas uzņēmējdarbības iespējas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - saules, vēja, ūdens un biomasas enerģētikas iekārtu un sistēmu veidi, uzbūve un darbība, šo sistēmu vadības principi, tehniski ekonomiskās novērtēšanas paņēmieni.
• Prasmes - atjaunīgo resursu izmantošanas efektivitātes un izmantošanas atbilstības novērtēšana, enerģētisko parametru aprēķināšana un iekārtu un tehnoloģiju izvēle.
• Kompetence - alternatīvās enerģijas avotu izvēle konkrēta objekta energoapgādei, tehnoloģiju un iekārtu salīdzināšana atjaunīgo resursu efektīvai un ekonomiski pamatotai izmantošanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kursa darba tēmas izvēle.
2 Literatūras izpēte par darba tēmu
3 Teorētisko un eksperimentālo pētījumu metodikas izvēle
4 Datu vākšana, eksperimentālie pētījumi
5 Datu vākšana, eksperimentālie pētījumi
6 Datu vākšana, eksperimentālie pētījumi
7 Datu analīze un interpretācija
8 Datu analīze un interpretācija
9 Datu analīze un interpretācija
10 Datu analīze un interpretācija
11 Kursa darba noformēšana
12 Kursa darba noformēšana
13 Kursa darba noformēšana
14 Kursa darba noformēšana
15 Kursa darba aizstāvēšana
16 Kursa darba aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts un aizstāvēts kursa darbs, vērtējums ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Galiņš A., Laizāns A., Kanceviča L. Alternatīvās enerģētikas iekārtas. Jelgava: LLU, 2008. 316 lpp.
2. Meļņikovs, V. Elektroapgāde. 1.daļa. 2006. 224 lpp. [Tiešsaiste] [skatīts 5.12.2015.]. Pieejams: http://www.rvt.lv/macibas/esf-gramatas/743-poligrafija-un-kimija Meļņikovs V. Elektroapgāde: lekciju konspekts, 2012.
3. Kalniņš A. Biogāzes ražošanas vides un saimnieciskie ieguvumi. Rīga, 2009. 200 lpp.

Papildliteratūra

1. Strautiņš P. Skatījums uz iespējām, riskiem un risinājumiem Latvijas enerģētikā. 2008. 84 lpp. [Tiešsaiste] [skatīts 5.12.2015.], Pieejams: https://www.swedbank.lv/files/analitiskie_materiali/analitiskas_diskusijas/energetika.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Renevable Energy World. Internetžurnāls . Pieejams: http://www.renewableenergyworld.com
2. International Network of Sustanable energy. Pieejams: http://www.inforse.dk

Piezīmes

Kursa darbs iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "L. enerģētika" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.