Kursa kods Ener4024

Kredītpunkti 2

Elektroapgādes ekonomika

Zinātnes nozareEnerģētika (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Aigars Laizāns

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek analizētas tautsaimniecības objektu elektroapgādes īpatnības, un enerģijas taupīšanas un racionālas izmantošanas iespējas rūpniecībā, lauksaimniecībā un to apkalpojošās nozarēs. Tiek analizētas prasības ārējo un iekšējo elektrisko tīklu uzbūvei, ņemot vērā uzņēmējdarbības ekonomiskos faktorus enerģētikā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: Enerģētikas nozares ekonomikas teorētiskajos un praktiskajos aspektos. Enerģētikas projektu tehnisko, tehnoloģisko, sociālo un komerciālo aspektu novērtēšanā– tests.
Prasmes: spēj novērtēt enerģētikas projektu tehniskos, tehnoloģiskos, sociālos un komerciālos aspektus, saistot tos ar finanšu un ekonomiskajiem faktoriem – praktiskais darbs.
Kompetences: enerģētikas projektu komercializācijas novērtēšana, ekonomisko un finanšu aspektu izvērtējums - tests, praktiskais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Elektroapgādes projektēšanas uzdevumi un metodes.
2. Projektu izvērtēšanas metodes - tehniskā un tehnoloģiskā novērtēšana. – 2 h
3. Projektu izvērtēšanas metodes - sociālā novērtēšana.
4. Projektu izvērtēšanas metodes - komerciālā novērtēšana. – 2 h
5. Projektu izvērtēšanas metodes - finansiālā novērtēšana. – 2 h
6. Projektu izvērtēšanas metodes - ekonomiskā novērtēšana. – 3 h
7. Tarifu veidošanas principi un regulatora loma.
8. Tarifu noteikšanas procedūra.
9. Enerģētika Latvijas tautsaimniecībā.
10. Latvijas enerģētika ES tautsaimniecībā.
11. Enerģētikas ekonomiskie aspekti - nākotnes perspektīvas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studija kursa vērtējums – ieskaite ar atzīmi. Lai iegūtu ieskaiti ar atzīmi ir sekmīgi jāuzraksta tests (60%), jāizstrādā un jāprezentē praktiskais darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktiskais darbs. Praktiskais darba saturs:
- Objekta raksturojums (esošais elektroenerģijas pieslēgums, elektroenerģijas iekārtas …);
- citu elektroenerģijas avotu izpēte un piemērotība objektam;
- elektroenerģijas avotu uzstādīšanas, pieslēguma ekonomiskais pamatojums.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Atzīme sastāv no testa (40%), praktiskā darba (30%) un praktiskā darba prezentācijas (30%) vērtējuma daļām.

Pamatliteratūra

1. Doty S., Turner W.C. Energy Management Handbook. 7th edition. The Fairmont Press: GA , 2009. 847 p.
2. Galiņš A., Kanceviča L., Laizāns A. Alternatīvās enerģētikas iekārtas.Mācību grāmata. Jelgava:LLU, 2008. 316 lpp.

Papildliteratūra

1. Renewable energy: technology, economics, and environment. Editors M. Kaltschmitt, W.Streicher, A.Wiese. Berlin; New York: Springer, 2007. 564 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Renewable Energy World. Internetžurnāls [tiešsaiste] [skatīts 25.02.2011.]. Pieejams: http://www.renewableenergyworld.com/rea/home
2. International Network of Sustainable energy [tiešsaiste] [skatīts 25.02.2011.]. Pieejams: http://www.inforse.dk/

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā bakalaura programmā Lietišķā enerģētika