Kursa kods Ener4012

Kredītpunkti 2

Energoekonomika

Zinātnes nozareEnerģētika (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2011

Atbildīgā struktūrvienībaEnerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Aigars Laizāns

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju laikā tiek gūts ieskats par Latvijas tautsaimniecībā izmantojamās enerģijas veidiem, to ekonomisko un tehnoloģisko dažādību, un mijiedarbību starp ekonomiskajiem un tehnoloģiskajiem parametriem enerģētikā. iek apgūtas prasmes vietējo enerģijas resursu (biomasa, kūdra u.c.), citu alternatīvās enerģijas avotu novērtēšanā. Tiek veikts uzņēmējdarbības enerģētikā Latvijā un ES novērtējums.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - par enerģētikas nozares ekonomiku - teorētiskie un praktiskie aspekti;
• prasmes - novērtēt enerģētikas tehniskos, tehnoloģiskos, sociālos un komerciālos aspektus, saistot tos ar finanšu un ekonomiskajiem faktoriem;
• kompetence - enerģētikas komercializācijas novērtējums, ekonomisko un finanšu aspektu izvērtējums.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Mūsdienu enerģētikas ekonomiskie un politiskie aspekti
2 Enerģētika Latvijā un ES - situācija un tendences
3 Energoresursi lauksaimnieciskajā ražošanā un to apkalpojošās nozarēs
4 Cenu stratēģijas veidi enerģētikā
5 Saules enerģētika -tehniski ekonomiskie aspekti
6 Saules kolektoru tehniskie risinājumi, to izmaksas
7 Vēja enerģētika - tehniski ekonomiskie aspekti
8 Vēja ģeneratora izmaksu struktūra
9 Vēja fermu darbības ekonomika
10 Mazās hidroenerģētikas ekonomiskie aspekti.
11 Koģenerācijas tehniski ekonomiskie aspekti
12 Biomasas izmantošanas enerģētikā ekonomiskie aspekti
13 Biodegvielas, to ieguves un izmantošanas ekonomika.
14 Biogāzes ieguves un izmantošanas ekonomika
15 Siltumsūkņi, otrreizējās enerģijas ekonomika
16 Uzņēmējdarbība un ekonomika enerģētikā

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Patstāvīgie darbi, ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Doty S., Turner W.C. Energy Management Handbook. 7th edition. The Fairmont Press: GA., 2009. 847 p.
2. Muška A. Uzņēmējdarbības pamatkurss. Mācību līdzeklis, Rīga, 2006. 136 lpp.

Papildliteratūra

1. Galiņš A., Kanceviča L., Laizāns A. (2008) Alternatīvās enerģētikas iekārtas. Mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2008. 316 lpp.

Piezīmes

Obl.: studiju kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecības enerģētika".